Skogsstyrelsen efter lavskrikedomar: inte den vägledning vi hoppats

Pressmeddelande - 06 oktober 2017

Mark- och miljödomstolen kom i dag med sina domar i lavskrikeärendena. Där upphävs besluten som innebar att skogsägarna inte fick avverka. Men domarna ger sannolikt inte den vägledning som Skogsstyrelsen hoppats på.

Under sommaren 2016 beslutade Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken (12 kap 6 §) att säga nej till fem avverkningsanmälningar från skogsägare i Gävleborg med hänsyn till att fågelarten lavskrika finns i områdena.

Besluten var de första som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen. Besluten överklagades av de fem markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund, en prövning som Skogsstyrelsen välkomnade.

Mark- och miljödomstolen har nu fattat beslut och i samtliga fem ärenden upphävs Skogsstyrelsens beslut. Domstolen gör bedömningen att Skogsstyrelsen i sitt beslut enligt miljöbalken indirekt gjort sig själv till dispensmyndighet för artskyddsfrågorna. Mark- och miljödomstolen anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresset som krävs. Domstolen menar att det istället ska göras av länsstyrelsen som är dispens- och tillsynsmyndighet över artskyddet.

 – En försiktig bedömning vi kan göra så här kort efter att domen kommit är att domstolen inte gett den vägledning vi hoppats på när det gäller lavskrikans bevarandestatus. Skogsstyrelsens beslut är upphävt på formella grunder. Vi måste nu närmare analysera domen tillsammans med Naturvårdsverket, och därefter ta ställning till hur vi ska agera härnäst, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Det här understryker behovet av att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, något som Skogsstyrelsen ännu inte fattat något beslut om.

Kontakt

Kontakt