höstbild, spärrgreninga ekar i igenväxt hagmark

Skötsel av Skånes skyddade områden pågår

Nyhet | Regionalt - 22 oktober 2019

Under 2018 gjordes en omfattande inventering av skötselbehovet i Skånes biotopskydd och naturvårdsavtal. Nu vet vi vad som behöver göras för att bevara miljöerna och den biologiska mångfalden i dessa områden. Skogsstyrelsen arbetar löpande med skötsel av dessa områden.

I Skåne har skötselavtal skrivits för drygt 1 miljon kronor under 2018 och 2019 vilket innebär att vi har kunnat hjälpa många gamla ekar och andra gamla träd med höga biologiska värden. För skötselåtgärder under 2020 finns en budget om cirka 0,5 miljoner kronor.

- Det känns skönt att vi nu arbetar kontinuerligt med skötsel och för närvarande planerar vi för åtgärder 2020, säger Fredrik Broberg som arbetar med naturvårdande skötsel på Skogsstyrelsen i Skåne.

Gör åtgärder själv eller via entreprenör

Du som markägare erbjuds i första hand att göra arbetet eller välja dina entreprenörer, men Skogsstyrelsen har även ett antal upphandlade och certifierade entreprenörer med specialutrustning, liksom arborister som kan göra arbetet. Arbetet som utförs ska gynna natur- och kulturmiljövärden, samt att huvuddelen av virket ska lämnas kvar i området som död ved. Gran som saknar naturvärden kan i vissa fall tas ut i lövmiljöer.

Det behövs fler djur som betar

Resultatet av inventeringen av skyddade områden visar att 82 procent av arealen är i behov av naturvårdande skötsel. Den totala arealen med skötselbehov är cirka 745 hektar. Det vanligaste skötselbehovet är plockhuggning och bortröjning av gran i lövskogar samt frihuggning av gamla ekar och andra skyddsvärda lövträd i tidigare betade hagmarker. Något som starkt skulle gynna de biologiska värdena i många områden är återinförande av betesdjur som håller efter uppväxande sly.

Har du något skyddat område som är i behov av skötsel?

Har du ett biotopskydd eller ett naturvårdsavtal som har ett stort skötselbehov? Tveka inte att höra av dig till Skogsstyrelsen! För att få utföra skötsel i ett biotopskydd krävs ett skötselbeslut innan något görs. Observera att åtgärderna inte får utföras under fåglarnas häckningsperiod.