Körskada.

Stor risk för körskador – så förebygger du

Nyhet - 16 april 2018

Just nu tinar tjälen upp runt om i landet samtidigt som det finns ett stort behov av att få ut virke ur skogen. Här har du våra bästa tips för att undvika körskador.

Kraftiga och djupa spår i marken efter maskiner som kör i skogen kan innebära körskador som påverkar djur och natur negativt. Framförallt skadas livet i vattendrag när slam rinner ut i vattnet. De kan också öka risken för rotröta, göra skogen mer stormkänslig och försämra tillväxten. Nu är det extra stor risk när tjälen går ur och det blir mjukt i marken.

– Samtidigt har vi högkonjunktur och hög avverkningstakt på många håll och behovet att få ut virke är dessutom extra stort efter en snörik vinter som hindrat maskinerna. Med det som bakgrund är det extra viktigt att skydda marken med till exempel ris, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

Några tips är:

  • Titta på markfuktighetskartorna på Mina sidor på Skogsstyrelsens webbplats. Ett bra verktyg när man ska planera för att förhindra markskador.
  • Se till att alla som ska utföra åtgärder på din fastighet tar del av planeringsunderlagen och verkligen förstår dem. Du som markägare har alltid ett ansvar för det som händer på din mark.
  • Risa alla bas- och stickvägar och spara ris för att kunna underhålla vägarna.
  • Extra känsliga områden, som låga partier, torv och finjordsrika marker kan du behöva förstärka extra genom att kavla eller använda markskonare.
  • Kör inte i kantzoner mot bäckar, sjöar eller våtmarker.
  • Korsa inte rinnande vatten utan att använda en bro.

Som vanligt gäller det att alltid se upp för forn- och kulturlämningar så du inte skadar dem. Kör inte heller på stigar och leder. Det skadar framkomligheten och körskador upplevs som mycket negativt av allmänheten.

Kontakt