Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.

Stora skogsskador i Skellefteå kommun efter fallvindar

Pressmeddelande | Regionalt - 01 juli 2020

Den senaste tidens regn- och åskväder har orsakat fallvindar med stora arealer nedblåst skog i Skellefteå kommun. Skogsägare i området uppmanas att kontrollera sina fastigheter för att få en bild av skadeläget.

Skogsstyrelsen har fått rapporter om att stora arealer skog har blåst ner på grund av fallvindar i ett område mellan Övre bäck, Hökmark och Vallen i Skellefteå kommun. I dagsläget uppskattas berört område till cirka 500 ha.

Skadorna efter stormfällningen varierar, allt från totalt sönderblåsta bestånd till enstaka vindfällen. Både tall- och granskog har drabbats och träden bedöms i det stora hela ligga i väst-sydvästlig riktning.

– Vi vill uppmana skogsägare i området att kontrollera sina fastigheter för att skaffa sig en bild av skadeläget, säger Ellinor Lindmark, skadesamordnare på Norra Västerbottens distrikt. Men ta det försiktigt, att befinna sig i eller att arbeta i stormfälld skog är mycket farligt.

Ta bort nedblåsta träd för att minska risken för skadeinsekter

För att minska risken för angrepp av skadeinsekter är det viktigt att notera var det finns nedblåsta träd och så snart som möjligt transportera ut dem ur skogen eller på annat sätt göra dem otjänliga som yngelmaterial.

– Som skogsägare är det bra att gå över sin fastighet då och då under året, för att upptäcka skador som snöbrott eller stormfällning efter till exempel fallvindar. Detta för att kunna upparbeta virket innan det blir förstört eller förvandlas till yngelhärdar för skadeinsekter, säger Ellinor Lindmark.

Fallvindar inträffar lokalt och kopplas ofta till åskbyar. Fallvindar varierar i styrka.

Råd till skogsägare

  • Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog.
  • Ta kontakt med ditt skogliga ombud samt försäkringsbolag om du har många nedblåsta träd.
  • Du behöver göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om ditt skadade område är större än 0,5 ha.
  • Nedblåst barrvirke som överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar måste forslas ut ur skogen eller göras otjänligt som yngelmaterial.
  • Granar som avverkats eller blåst ner under perioden 15 juni-15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Kontakt

Kontakt

Kontakt