Skotare i gallring, Småland

Sysselsättning i skogsbruket 2016

Statistik - 03 juli 2017

Det totala antalet årsverken inom skogsbruket var fortsatt högt 2016. Den totala arbetsmängden i skogsarbete har varit relativt konstant sedan 1996. I det småskaliga skogsbruket är det enbart skogsvårdsarbete som ökar i antal årsverken i förhållande till 2015. Ökande andelar av det totala skogsarbetet utförs av entreprenörer.

Skogsstyrelsens enkätundersökningar avseende sysselsättning i skogsbruket 2016 visar på att antalet årsarbetskrafter i skogsbruket ligger kvar på liknande nivå som 2015. Totalt uppgick antal årsverken (treårsmedel 2014-2016) till ca 16 700 inom det svenska skogsbruket, vilket är något mindre än under föregående treårsperiod (2013-2015). Dessa fördelade sig enligt följande; Skogsentreprenörer 8 900 årsverken, det storskaliga skogsbruket 1 500 årsverken samt det småskaliga skogsbruket 6 300 årsverken.

Antalet sysselsatta personer inom det storskaliga skogsbruket uppgick till nästan 2 600 personer vilket är fler än föregående år. Motsvarande siffra för skogsentreprenörer var ca 14 300. För det småskaliga skogsbruket finns inga motsvarande uppgifter.

Andelen sysselsatta kvinnor uppgick liksom 2015 till 3 procent inom kategorin skogsentreprenörer och 16 procent inom kategorin storskaligt skogsbruk. Inte heller här finns uppgifter avseende det småskaliga skogsbruket.

 

Utöver publiceringen i det statistiska meddelandet presenteras även statistiken i en
databas där användare själva kan plocka ut statistiken efter de variabler som
önskas. Statistiken kan antingen visas direkt på skärmen eller sparas som
Excelfil.

Anmärkning: Med storskaligt skogsbruk avses företag med mer än 5 000 hektar skog. Småskaligt skogsbruk avser brukningsenheter om minst 5 hektar skogsmark som inte tillhör det storskaliga skogsbruket.