Markberedning. Foto Michael Ekstrand

Tillsyn visar brister i uppföljning och riskbedömning

Nyhet - 13 mars 2018

18 av 20 kontrollerade företag hade brister i sin egenkontroll i samband med åtgärder i nyckelbiotoper eller anläggning av vägar i skogen. Det visar Skogsstyrelsens tillsyn under 2017 av hur företagen följer miljöbalken. Samtidigt uppger 80 procent av företagen att de ändrat sina arbetssätt som en följd av tillsynen.

Precis som 2016 gjorde Skogsstyrelsen under 2017 tillsyn hos 20 företag som har den typ av verksamhet som kräver att man samråder med Skogsstyrelsen. Tillsynen gjordes hos företag som tidigare inte kontrollerats. Fokus låg på skogsbruksåtgärder som utförts i skog med stor betydelse för växter och djur (nyckelbiotoper) men också på anläggning av skogsvägar av olika slag. Skogsstyrelsen har kontrollerat hur företagens egenkontroll fungerar i samband med åtgärderna och alltså inte hur själva åtgärden utförts.

Två av företagen fick godkänt direkt, medan 13 fick godkänt efter komplettering. fem ärenden pågår fortfarande. I ett fall har Skogsstyrelsen förelagt företaget att vidta åtgärder för att uppfylla kraven i miljöbalken.

–Det här visar att vår tillsyn har betydelse. Genom att förbättra sin egenkontroll kan företagen lättare hitta eventuella brister och förbättra sin verksamhet med tanke på miljön, säger Åsa Lundberg, samordnare för tillsynsarbetet på Skogsstyrelsen.

En vanlig brist, precis som 2016, är att de granskade verksamheterna saknar skriftliga rutiner för att göra den anmälan man är skyldig att göra vid samrådspliktiga åtgärder i skogen. Det saknas också ofta uppföljning och en riskbedömning för åtgärder som i stor utsträckning kan komma att ändra naturmiljön.

– Rutiner, uppföljningar och riskbedömningar är viktiga delar för att företagen ska ha tillräcklig kontroll över att man följer miljöbalken när man till exempel gör åtgärder i nyckelbiotoper, gödslar eller anlägger vägar. Det minskar risken för misstag som i värsta fall kan få stora konsekvenser för miljön, säger Åsa Lundberg.

Alla kontrollerade företag får svara på en enkät om tillsynen och 92 procent har svarat att den lett till en ökad medvetenhet om lagens krav. 80 procent har svarat att bolaget förändrat sitt arbetssätt efter tillsynen.

Enkäten visar också att Skogsstyrelsen kan bli bättre på att kommunicera med företagen, ett förbättringsarbete som nu inletts inför de 20 tillsynsbesök som planeras under 2018.

Kontakt