Stormfälld skog.

Viktigt att granvirke efter stormen Alfrida tas omhand

Nyhet | Regionalt - 07 juni 2019

1 juli närmar sig, vilket är det datum då skog som skadats i stormen Alfrida ska vara upparbetat och ute ur skogen.

Den stora mängd skog som skadades i stormen Alfrida började angripas av granbarkborre redan kring påsk. Populationen av granbarkborre ökar snabbt om det finns gott om träd som kan tjäna som yngelmaterial.

När mer än 5m3sk rått barrvirke skadats inom ett hektar ska den volym som överstiger 5m3sk forslas ut eller göras otjänligt som yngelmaterial för skadliga insekter, enligt skogsvårdslagen. Detta för att förebygga en massförökning av skadliga insekter som annars riskerar att orsaka stora skador på omkringliggande skog.

Det är skogsmarkens ägare eller den som har rätt att förfoga över skogen eller virket som är ansvarig för att åtgärderna utförs.

Undantag från skyddsåtgärder

Om det finns särskilda skäl kan Skogsstyrelsen medge undantag från bestämmelserna i skogsvårdslagen om skyddsåtgärder mot skadliga insekter. Eftersom det är en hög risk för massförökning av granbarkborre är Skogsstyrelsen restriktiv med att lämna undantag. Tillfälliga upplag för att få ut virke ur skogen, otillgängliga bestånd (myrholmar och öar), lämnad naturhänsyn, skadad skog i nyckelbiotoper eller i blivande naturreservat samt upparbetning av tall där detta möjliggör borttransport av granvirke är exempel på tillfällen där Skogsstyrelsen kan medge undantag.

Varje ärende får dock prövas och bedömningar görs i varje enskilt fall.

Prioritera insatserna

Arbetet med att ta hand om stormfälld skog från Alfrida har pågått sedan januari och pågår fortfarande. För att minska riskerna från stora granbarkborreangrepp behöver nu insatserna prioriteras mot att få ut kvarliggande insektsbegärliga stormfällda granar och granvirke.

  • Fokusera på produktionsbestånd med stora volymer stormskadat granvirke, mer än 5m3sk per hektar.
  • Lämna bestånd med stormfällda lövträd till senare.
  • För biotopskyddsområden, naturreservat och områden med naturvårdsavtal finns andra bestämmelser, kraven på upparbetning finns inte för dessa områden om det strider mot områdenas föreskrifter.