Konventioner och avtal

Det internationella arbetet inom skogssektorn berörs av ett antal internationella konventioner och avtal som Sverige har förbundit sig att följa. Här beskriver vi några av de viktigaste och hur Skogsstyrelsen är engagerad.

Klimatkonventionen UNFCCC

Klimatkonventionens övergripande mål är att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förebygger skadlig mänsklig inverkan av klimatsystemet. Under konventionen har man kommit överens om Parisavtalet som slår fast att den globala temperaturökningen ska hålla väl under två grader, och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya dessa vart femte år.

Skogen är en viktig del av de frågor som klimatkonventionen behandlar, till exempel när det gäller beräkningar av upptag och utsläpp av växthusgaser som kopplar till skogsbruk. Ett annat exempel är det stöd som kan ges till länder för att minska sin avskogning och sin utarmning av skogarna.

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet i arbetet med klimatkonventionen genom expertis vid beredning av skogliga frågor som handlar om klimat. Vi deltar även aktivt i den svenska konventionens partsmöten.

Konventionen om biologisk mångfald – CBD

Mångfaldskonventionen, eller konventionen om biologisk mångfald syftar till bevarande och hållbart nyttjande av världens biologiska mångfald. Konventionen har tre överordnade mål: 

1) bevarande av biologisk mångfald
2) hållbart nyttjande av biologisk mångfald och
3) rättvis fördelning av vinster från nyttjandet av genetiska resurser.

Vid det tionde partsmötet i Nagoya i Japan antogs en plan för perioden år 2011 till 2020. Planen innehåller 20 delmål, de så kallade Aichimålen. Några av Aichimålen har stor betydelse för skogsbruket. Bland annat mål nummer sju som handlar om nyttjande och mål elva som handlar om skydd av land- och sötvattensområden. Vid mötet lyckades man även enas om det så kallade Nagoyaprotokollet som reglerar tillträde till genetiska resurser och en rättvis fördelning av vinster som kan uppstå när dessa resurser används. Sverige har tillsammans med drygt 90 andra länder skrivit under protokollet som nu ska införas nationellt.

Skogsstyrelsen stöder Miljödepartementet i arbetet med CBD när det handlar om skoglig biologisk mångfald. Vi deltar i den svenska delegationen vid konventionens partsmöten som hålls vart annat år.

Internationella avtalet om tropiskt timmer – ITTA 2006

Det internationella avtalet om tropiskt timmer är ett råvaruavtal som har ett övergripande mål att främja en utökning och diversifiering av den internationella handeln med tropiskt timmer från hållbart förvaltade och lagligt avverkade skogar. Den internationella organisationen för tropiskt timmer (International Tropical Timber Organisation, ITTO) arbetar med att tillämpa avtalet. Medlemmar i ITTO är länder som producerar och konsumerar tropiskt timmer. Organisationen står för cirka 80 procent av världens tropiska skogar och över 90 procent av handel med timmer och trävaror från tropiska skogar.

Skogsstyrelsen stöder Näringsdepartementet med expertis och deltagande i olika möten som ITTO anordnar.

Andra konventioner

Det finns andra konventioner som har beröringspunkter med skogen, men där Skogsstyrelsen inte är engagerad.

Ökenkonventionen – UNCCD

Konventionens syfte är att motverka markförstöring, lindra effekterna av torka samt bidra till en uthållig utveckling och förbättrade levnadsförhållanden för människor som lever i torrområden.

CITES-konventionen

Konventionen syftar till att säkerställa att inga arter från den vilda faunan eller floran blir föremål för en ohållbar exploatering på grund av internationell handel. Det sker genom reglering av handel via ett system av tillstånd för import och export.

ILO:s konvention om ursprungsbefolkningar (nr 169)

Konventionen syftar till att stärka ursprungsbefolkningars socioekonomiska och kulturella rättigheter. Huvudprincipen är att ursprungsbefolkningar ska konsulteras och medverka i beslutsfattande frågor som rör deras liv och samhällen.

Världsarvskonventionen

Konventionen syftar till att etablera ett effektivt system för skydd av natur- och kulturområden och andra objekt som anses vara av universellt värde - vårt "världsarv".

Våtmarkskonventionen

Våtmarkskonventionen, eller Ramsarkonventionen, syftar till att bevara våtmarker av internationell betydelse.

FN:s luftvårdskonvention

Luftvårdskonventionen syftar till att minska skador på naturresurser orsakade av försurning genom svaveldioxider, kvävedioxider och andra förorenande substanser från förbränning av fossila bränslen.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-11