Remiss nya målbilder för god miljöhänsyn

Här hittar du remissvaren på samverkansgruppens förslag på nya målbilder.

Samverkansgruppen för förvaltning av målbilderna har tagit fram förslag på fyra nya målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk:

  • Träd och buskar med naturvärden
  • Död ved
  • Skyddsdikning
  • Rensning och annat underhåll av diken

Förslagen har gått ut på en bred remiss. Här hittar du samtliga svar, som kommer att användas för att förbättra de föreslagna målbilderna innan de färdigställs och publiceras hösten 2017.

  • Senast uppdaterad: 2017-06-21