Nyckelbiotop.

Remiss om utredning av registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar och tillståndsansökningar

Skogsstyrelsen har under en längre tid utrett frågan om registrering i samband med avverkningsanmälan och tillståndsansökan. Utredningen består av en syntesrapport med rekommendationer som är en sammanvägning av fyra olika underlagsrapporter.

Avsikten är att utredningarna ska vara underlag till ett kommande beslut om Skogsstyrelsen ska registrera nyckelbiotoper i samband med inkommen avverkningsanmälan eller tillståndsansökning. Beslutet fattas av Skogsstyrelsens styrelse.

Svara senast 15 november

Mejla dina synpunkter till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se senast den 15 november 2019. Märk ditt svar med "Nyckelbiotopsregistrering vid avverkningsanmälan" och ange diarienummer 2019/2664.

  • Senast uppdaterad: 2019-10-14