Helikopter.

Nu finns en plan för att kontrollera hur lagen följs

Vilken hänsyn tar skogsbruket till naturmiljön och till rennäringen? Och kommer det upp tillräckligt många plantor efter en avverkning? Det är några av de områden som Skogsstyrelsen kommer att kontrollera under 2017.

En av Skogsstyrelsens uppgifter är att kontrollera att skogsägare och företag följer lagar och bestämmelser som berör skogen, så kallad tillsyn. Nyligen beslutade myndigheten om en plan för tillsynen 2017. Planen tar upp vilka områden som ska prioriteras och i vilken omfattning.

– Det är ett krav från regeringen att vi har en årlig plan. Med planen blir det tydligt för alla hur Skogsstyrelsen kommer att jobba och det blir mer enhetligt i hela landet – rättssäkerheten är ju grunden i vår tillsyn, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har tillsynsansvaret för bland annat skogsvårdslagstiftningen och delar av miljöbalken. Det är framför allt i samband med en avverkning som den mesta tillsynen görs.

– I de allra flesta fall följer skogsbruket lagstiftningen, men det finns också tillfällen när den inte följs. Vi har identifierat några områden som är särskilt viktiga att vi jobbar mer med, uppger Magnus Viklund och nämner bland annat miljöhänsynen.

Att Skogsstyrelsen gör kontroller i fält är viktigt och därför inför myndigheten en miniminivå för antalet fältbesök före avverkning och andelen kontroller av återväxter efter avverkning.

I tillsynen kan en skogsägare eller ett företag få brev med vägledande information om vilka åtgärder som krävs för att nå upp till lagstiftningens krav. Ibland fattar också Skogsstyrelsen tvingande beslut – föreläggande och förbud – om vilken åtgärd som måste utföras eller på vilket sätt en åtgärd måste utföras, respektive åtgärd som inte får utföras.

– Vi har beslutat att öka antalet förelägganden och förbud när det gäller hänsynen till natur- och kulturmiljön samt hänsynen till rennäringen. Även beslut om återväxtåtgärder ska prioriteras.

En orsak till att Skogsstyrelsen vill öka antalet förelägganden och förbud är att det kan förtydliga vad lagstiftningen kräver. Beslut går att överklaga till domstol, vilket bland annat bidrar till en ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Tillsyn är inte detsamma som rådgivning till skogsägare. Tillsyn är ett skarpare verktyg. Behövs det? Ja, menar Magnus Viklund.

– För det första är det ett krav – vi som tillsynsmyndighet kan inte välja bort att göra tillsyn. Men att lagar och regler följs är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Det tror jag att de flesta skogsägare kan förstå, även om det kanske är svårare när tillsynen drabbar en själv.

– Vi är ju inte ute efter att hitta lagbrytare, utan att skogsbruket ska bedrivas på ett bra sätt. Det gäller både produktion och miljö. Den allra största delen av vår tillsyn är trots allt förebyggande. Vi talar om hur man ska eller inte ska göra för att följa lagen, förtydligar Åsa Lundberg, samordnare för Skogsstyrelsens tillsynsarbete.

Ungefär 60 000 avverkningsanmälningar kommer in till Skogsstyrelsen varje år.

Samtliga anmälningar granskas först automatisk i ett it-system. Systemet varnar om anmälan till exempel rör en avverkning i närheten av ett vattendrag. Den här typen av svårare ärenden behöver en handläggare titta på.

Granskningen leder till att omkring 4 000 fältbesök görs varje år före avverkning. I en del fall resulterar det i att vägledningar, förelägganden eller förbud skickas ut.

Även om antalet beslut om föreläggande och förbud har ökat de senaste åren, har ökningen skett från en låg nivå. År 2010 skrev Skogsstyrelsen sju beslut om miljöhänsyn. 2016 var den siffran 333. Det totala antalet beslut om miljöhänsyn och återväxter var 537 under 2016. Enligt tillsynsplanen ska minst 356 beslut enbart om miljöhänsyn skrivas i år.

– Man kan säga att behovet av tillsyn vida överstiger målen i vår tillsynsplan. Det är en resursfråga, men så är det ju i många verksamheter. Vi har ett anslag att utgå ifrån och då gäller det för oss att prioritera rätt, säger Magnus Viklund.

Text Maria Larsson

Bildtext: Skogsstyrelsens tillsyn innebär bland annat att myndigheten kontrollerar återväxter. Ibland görs det med hjälp av helikopter.

Fotnot: Artikeln om tillsynsplanen är en av flera artiklar i Skogseko 1-2017 om Skogsstyrelsens tillsyn.

Fakta Detta är tillsyn

Tillsyn innebär kontroll av hur lagen följs, och är alltså inte detsamma som Skogsstyrelsens rådgivning. Statistisk uppföljning (efter inventering i skogen) av hur skogsbruket klarar hänsynen eller hur återväxten ser ut, ingår inte heller i tillsynen. Det gör inte heller inventeringar av nyckelbiotoper eller när skog blir skyddad genom till exempel inrättande av ett biotopskyddsområde.

Av Skogsstyrelsens tillsyn är det är främst så kallad tillsyn på objektsnivå enligt skogsvårdslagen och miljöbalken som berör enskilda skogsägare. Det kan till exempel handla om kontroll av en utförd skogsbruksåtgärd.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20