Insektsexpert letar efter granbarkborrar.

Upp till kamp mot granbarkborren

Viktigast i kampen mot granbarkborre under våren är att upparbeta färska vindfällen av gran samt avverka träd med färska granbarkborreskador. Skogsstyrelsen uppmanar även skogsägare att avverkningsanmäla riskbestånd redan nu i förebyggande syfte.

Det är en kamp mot klockan för att kunna begränsa årets väntade – och mycket stora – granbarkborreangrepp. I bästa fall väntas skadorna bli lika stora som 2018, men det kan bli betydligt värre.

– Det är väldigt viktigt att se över sina marker vid flera tillfällen och vid behov kontakta sin virkesköpare, säger Kerstin Ström, projektledare för den krisgrupp som Skogsstyrelsen bildat tillsammans med skogsbrukets aktörer och länsstyrelserna.

Allra viktigast är att upparbeta grövre granar som fallit i vinter eftersom granbarkborrar främst förökar sig i vindfällen, samt att upparbeta de träd som angrips nu i vår. Blir det stora skador kan det bli aktuellt att behöva avverka hela bestånd.

– I april kan övervintrade granbarkborrar börja angripa nya träd. Då gäller det att vara på direkt och avverka, menar Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsens specialist på skogsskador och insekter.

Mycket få träd som utsattes för granbarkborreangrepp 2018 har överlevt. Men döda granar som tappat barken, utgör inte någon fara för granbarkborrens spridningsmöjligheter eftersom insekten inte kan leva i sådana träd.

– Träd som är barkflängda kan gärna lämnas kvar för miljöhänsynens skull. Det går bra att lägga omkull dem eller göra högstubbar av dem, säger Kerstin Ström.

Skogsbrukets stora utmaning under våren är att hinna ta ut alla avverkade träd och köra dem till industrin innan stoppdatumet 1 juli (bestämmelser om granbarkborrebekämpning i skogsvårdslagen för södra Sverige, läs mer på sidan 22). För att underlätta för såväl virkesköpare som för Skogsstyrelsens handläggare av avverkningsärenden, uppmanar Skogsstyrelsen skogsägare att avverkningsanmäla riskbestånd redan nu – även i förebyggande syfte.

– Det handlar om bestånd man tror att det kan bli bråttom med, exempelvis äldre granbestånd och bestånd där man haft en del angrepp, säger Gunnar Isacsson.

– Men det är inget som säger att man måste avverka trots avverkningsanmälan, inflikar Kerstin Ström, men då har man det klart om det skulle bli aktuellt.

En avverkningsanmälan är giltig i fem år, men är inte bindande.

I kampen mot granbarkborren kan också feromonfällor (plastfällor med doftämnen) eller fångstvirkesfällor användas. Men detta kräver stor kunskap. Fångstvirkesfällor innebär att insekticider används – gift vars avsikt är att bekämpa insekter. Användning av insekticider kräver tillstånd.

– Utan insekticider är fångstvirkesfällor meningslöst, det innebär bara att man odlar granbarkborrar. Samtidigt vill jag egentligen inte rekommendera insekticider, för då dödar man onödigt mycket andra insekter, menar Gunnar Isacsson.

Gemensamt för granbarkborrefällor är att de bör användas på stora sammanhängande områden på minst 1 000 hektar.

– Har man granmassaved med frisk bark, men som är rötad inuti kan man lämna kvar denna vid avlägget och samtidigt sätta feromoner, så lockas borrarna dit. Massaveden körs sedan iväg i mitten av maj till industrins avbarkningsmaskiner där larverna dödas. På så sätt minskar man risken för att de angriper stående levande skog, säger Gunnar Isacsson och fortsätter:

– Men det är mycket viktigt att alla åtgärder som innebär hantering av virke planeras i nära samarbete med virkesköparen, betonar han. 

Text Maria Larsson

Foto Yaman Albolbol

Fotnot: Artikeln ingår i temasidor om granbarkborre i Skogseko 1–2019.

 

FAKTA Så känner du igen angripna granar

Äldre skador

  • Angrepp efter förra sommaren känns igen på att granens barr är roströda och barken ofta avfläkt av hackspettar.
  • Ännu äldre angrepp känns igen på att trädets kronor är grå, eller så har barren ramlat av.

Färska skador (våren 2019)

  • Sök efter gnagmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående granar med grön–gulgrön krona. Du kan också se gnagmjöl i barkfickorna på trädet.
  • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna.
  • Där barken fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.
  • Senast uppdaterad: 2019-03-04