Björkblad.

Lyckats bra med björk

Några av Sveriges kanske finaste björkbestånd finns på Brevens bruk, Närke, enligt vd Tomas Thuresson. Erfarenheterna av plantering på åkermark är goda, men ett bekymmer är det låga priset på björktimmer.

Den sista järnhanteringen (gjuteriverksamhet) på Brevens bruk lades ner på 1980-talet. Huvudnäringen i dag är skogsbruket som bedrivs på cirka 13 800 produktiv skogsmark.
Jordbruket har inte lika stor ekonomisk betydelse som tidigare, och en ganska stor del av åkermarken har planterats igen med skog – både gran, tall och björk.
– Det var i början av 1990-talet som man började med björkplanteringar. Bakgrunden var dels att man hade slutat med mjölkproduktion och behövde mindre foder och betesmark, dels att staten gav bidrag för att plantera igen eller lägga åkermark i träda, berättar Tomas Thuresson.
Sedan dess har cirka 100 hektar rena björkbestånd planterats och ytterligare arealer självföryngrats med björk. Mycket sattes längs vägarna och i närheten av bebyggelse eftersom man inte ville ha en mörk ridå av granskog där.

Dessa åkermarksplanteringar av björk har gått väldigt bra, berättar Tomas och stannar bilen vid vägkanten. Vi stegar in i ett bestånd som nyligen gallrats för sista gången. Produktionsmässigt går det nästan lika bra som gran.
– Enligt min bedömning kan det här vara Sveriges vackraste björkbestånd. Det växer väldigt bra och det blir en hög timmerandel. Och så är det väldigt vackert!
Plantorna, vårtbjörk av proveniensen loppi, sattes med planteringsmaskin. Inom 5–10 år kommer beståndet förmodligen att slutavverkas.
– Vi kommer antagligen att sätta björk här igen, vi har trots allt ett visst ansvar, säger han och syftar på de estetiska värdena. Det som får honom att tveka är priset på björktimmer.
– Ja, det som är trist med den här fantastiskt fina björken är att det är ganska dåligt betalt. Det gäller till viss del massaveden, men framför allt timret.
– Tyvärr finns alldeles för få björkköpare i Sverige. Vi säljer vårt timmer till Vanhälls såg i Dalarna, men för dem blir det långa transporter och de kan inte betala hur mycket som helst. Vi säljer också till ett litet företag, Björg, som gör golv av björkkubb. Men det blir inga stora volymer.

För att få bättre ekonomi i björkproduktionen, så har Brevens bruk beslutat att endast sätta björkplantor på tidigare åkermark eftersom plantering är dyrt. På skogsmark – även här finns en hel del björk – väljer man däremot naturlig föryngring som är betydligt billigare.
Vi tar bilen ytterligare en bit och stannar till vid ett bestånd, 5–6 hektar, med naturlig föryngring. Här har man markberett under vintern och fröträden av vårtbjörk ska nu göra sitt.
– Här kommer det säkert att bli ett uppslag med 10 000 plantor per hektar. Det blir inte samma produktion som om vi hade planterat, men fullt tillräckligt för en okej ekonomisk kalkyl.
– Här blir det nog en del asp, ek och klibbal också, säger Tomas och spanar ut över området.

Skogsinnehavet på Brevens bruk består till största delen av gran och tall. Det största lövinslaget finns på den norra delen av fastigheten. Eftersom Brevens bruk är certifierade enligt PEFC och FSC så innebär det att minst fem procent av arealen på frisk och fuktig mark ska bestå av lövskog, men man ligger över den procentsatsen.
På fastigheten finns också ett stort sammanhängande område med ek på ett näs ut i sjön Sottern. Det rör sig om igenväxt hagmark, med gamla ståtliga ekar och mycket hassel emellan. Här är man i full gång med naturvårdande insatser på cirka 25 hektar.
– Normalt ska vi ju driva produktion i skogen, men här är det precis tvärtom, säger Jonas Pettersson, skogvaktare på Brevens bruk.
Området är under förvandling och Jonas berättar entusiastiskt om alla åtgärder man hittills gjort och planerar att göra. Målet är att förstärka den biologiskt viktiga ekmiljön, men området har också stort kulturhistoriskt värde.
– Vi testar allt! Högstubbar, faunadepåer för insekter, död ved, friställda träd, vi gynnar arter som föredrar sol, men även de som föredrar skugga och vi hamlar träd, exemplifierar han.
Dessutom betar djur här under sommaren, vilket också har stor betydelse för naturvärdena.
Brevens bruk får bidrag för åtgärderna som planeras tillsammans med Länsstyrelsen.
– Det kommer att bli enormt vackert, det är en unik miljö vi får fram.

Text Maria Larsson

Fotnot: Artikeln ingår i Skogseko-temat Bra produktion – Skog med variation

  • Senast uppdaterad: 2018-05-24