Osby Naturbruksgymnasium + skogsmaskin

Bättre skogsproduktion målet

Om fossila material ska ersättas med skogsråvara i allt högre utsträckning, behöver svensk skogsproduktion förbättras. Detta är något som en grupp med representanter från skogssektorn nu tittar på.

Sedan några månader tillbaka pågår en samverkansprocess för skogsproduktion. Väldigt förenklat innebär uppdraget att gruppen ska titta på vad som kan göras för att utveckla och förbättra produktionen av skogsråvara. Målet är att ta fram ett tydligt gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion, från skogssektor och stat.

– Mer skogsråvara behövs i framtiden om regeringens mål med en biobaserad ekonomi ska förverkligas, säger Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen.

Konkret innebär gruppens uppdrag att analysera nuläget, göra konsekvensutredningar och även komma med förslag på åtgärder inom fyra olika områden:

  • Skador på skog (vilt, insekter, svampar, storm, brand m.m.)
  • Infrastruktur (vägar, kartor, planer, datasystem, bredband m.m.)
  • Effektiv skogsskötsel (föryngring, röjning, gallring m.m.)
  • Produktionshöjande åtgärder (dikning, gödsling, främmande trädslag, förädling m.m.)

En viktig utgångspunkt är ett hållbart skogsbruk där hänsyn också tas till andra ekosystemtjänster.

– Det innebär att avvägningar måste göras även mot andra intressen än skogsproduktion, förtydligar Carl Appelqvist.

Redan till årsskiftet ska de olika arbetsgrupperna presentera sina förslag, men samverkansprocessen kommer att fortsätta en bra bit in på 2018. Ett antal personer i den processgrupp som håller ihop arbetet ska jobba vidare med förslagen innan de presenteras brett i skogssektorn. Längs vägen kan arbetet också resultera i att forskning initieras på områden där mer kunskap behövs.

– Min förväntan är att vi kommer att identifiera viktiga frågor och flaskhalsar för skogsproduktion, säger Lotta Möller, Skogssällskapet, som leder arbetsgruppen för infrastruktur.

Ola Kårén, SCA, ordförande i arbetsgruppen för skogsskador, konstaterar att det finns mycket kunskap om skogsproduktion att utgå från. Men en genomlysning på det sätt som görs inom samverkansprocessen är bra, anser han.

– Med det här arbetet kan vi tydliggöra vad vi som skogsbrukare, samhälle och myndigheter behöver göra. Det blir ett slags ”commitment” hur vi ska agera.

Text Maria Larsson

Foto Yamal Albolbol

  • Senast uppdaterad: 2017-10-09