En skogskonsulent och markägare synar granar som angripits av granbarkborre

Granbarkborreprojektet - stoppa borrarna

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och andra myndigheter i södra Sverige. Från och med 2020 utökas projektet till att även omfatta mellersta delarna av Sverige.

Den torra sommaren 2018 ledde till rekordstora angrepp av granbarkborrar i södra Sverige. För att få en kraftsamling kring arbetet med att begränsa angreppen och skadorna startade Skogsstyrelsen ett samverkansprojekt med skogsbruket och länsstyrelserna i södra Sverige i november 2018. 
 
Under 2019 har skadorna av granbarkborre fördubblats jämfört med 2018. Dessutom har problemen spridit sig norrut i landet. Därför utökas projektet från och med 2020 till att omfatta både Götaland och Svealand. Projektet förlängs också till 2022. 
 
Målet med samverkansprojektet är att begränsa angreppen och skadorna så långt det är möjligt. Detta kan ske genom en gemensam kraftsamling kring till exempel informationsinsatser, inventeringar och bekämpningsåtgärder. 
 
Denna sida kommer att uppdateras i början av 2020 när en ny projektorganisation är på plats. 
 
  • Senast uppdaterad: 2019-11-14