Kulturspår i landskapet

Projektet Kulturspår i landskapet - en resurs i skolan (KIL) syftar till att öka kunskapen om den lokala historien och att bättre kunna nyttja skogens kulturarv i skolarbetet.

Detta är ett treårigt gränsöverskridande projekt som omfattar Västerbottens läns inland och fjälltrakter samt angränsande delar av Nordland fylke i Norge.

Mål

Projektets huvudsakliga mål är att användningen av kulturspåren i landskapet ökar och att de används i större omfattning som en resurs i skolverksamhet. Elever som växer upp med kunskap om kulturarvet kommer att nyttja det på ett hållbart sätt och risken för att forn- och kulturlämningar förstörs av okunskap minskar betydligt.

Aktiviteter

 • Starta ett gränsregionalt nätverk mellan skolor i Sverige och Norge som arbetar med kulturspår i landskapet i undervisningen. Antikvariska institutioner, myndigheter, skogsbruket och universitet och skolor är medaktörer i nätverket.
 • Samverkan med Skogen i skolan i Sverige och motsvarande organisation i Norge, Laere om skogen.
 • Fyra skolor arbetar fram en fördjupad lokal plan för arbetet med kulturspår i landskapet.
 • Med utgångspunkt i de fördjupade lokala planerna iordningställs fyra arenor/visningsområden där kulturspår i landskapet tydliggörs och används praktiskt i undervisning.
 • En bok, som beskriver projektets erfarenheter och hur kulturspår i landskapet kan användas i skolan, produceras och ska finns tillgänglig både i pappersformat och digitalt. Boken förväntas användas som kurslitteratur vid fortbildningskurser för lärare.
 • En vidareutbildning för lärare både i Norge och i Sverige erbjuds på Norduniversitetet.

Målgrupp

Målgruppen är skolor. Genom att på ett tidigt stadium införliva kulturspåren i landskapet i undervisningen i olika ämnen kommer kunskapen om kulturarvet att finnas med på ett naturligt sätt genom livet.

Projektägare

Västerbottens museum

Övriga samarbetspartners

Skogsstyrelsen, Helgelandmuseum, Polarcirkelns friluftsråd, Statskog, Nord universitet.

Finansiering

Interreg Botnia-Atlantica och medfinansierande projektpartners.

Tidplan

1 september 2016 – 31 augusti 2019

Förväntade resultat

Ett ökat hållbart brukande av kulturarvet genom att:

 • Skolor arbetar i större grad med kulturspår i landskapet som en naturlig del av undervisningen i historia men även i andra ämnen, till exempel matematik, biologi, geografi och samhällskunskap.
 • En vidareutbildningskurs, i hur kulturspåren i landskapet kan användas som en resurs i undervisning, erbjuds lärare av Norduniversitetet för lärare i både Norge och Sverige.
 • Det ökade arbetet med kulturspår i landskapet kommer att öka kunskapen om den lokala historien och även öka medvetenheten om kulturarvet i landskapet vilket leder till att kulturspåren inte förstörs av okunskap eller oaktsamhet.
 • Nätverk som lever kvar efter projektet underlättar arbetet med kulturspår i landskapet. Fortbildningskurs för lärare och boken som produceras i projektet ger möjlighet till att arbetet lever kvar efter projekttiden.
 • I och med att eleverna lär sig om kulturspåren i landskapet redan i skolåldern kommer kunskapen att finnas kvar i vuxen ålder och då ökar möjligheten att kulturarvet nyttjas även i framtiden.

Projektets webbplats

Läs mer på projektets egen webbplats.

 • Senast uppdaterad: 2019-09-03