Älgko med kalv.

Mera tall i Sörmland och Örebro län

Mera tall Sörmland-Örebro är ett samverkansprojekt och har som mål att uppnå balans mellan fodertillgång och viltstammar, både lokalt och ur ett landskapsperspektiv.

I både Örebro och Södermanlands län ligger andelen tallstammar med viltskador över den accepterade nivån, enligt de senaste Äbin-inventeringarna. Där ser vi också att trenden för andelen mager mark som återbeskogas med tall är för låg. Viltsituationen och förutsättningar för förvaltningen ser lite olika ut i de två länen men generellt ökar andelen klövviltsarter medan älgpopulationen minskat något.

För att nå det gemensamma målet med 5 procent årliga skador på unga tallbestånd behöver vi öka andelen tall i landskapet. Detta gäller framförallt vid föryngring på så kallade magra marker men även en betydande andel mark av mellanbonitet bör föryngras med tall. En förutsättning för detta är att viltstammarnas storlek anpassas till den tillgängliga mängden foder, vilket innebär att alla hjortarter bör förvaltas utifrån rådande lokala förutsättningar.

Arbetsmetoden Mera tall

Under projektets gång utgår vi från arbetsmetoden Mera tall, där dialog och samverkan mellan markägare och jägare för praktiska åtgärder står i fokus.  Vi har även genomfört utbildningar av rådgivare, samverkat med viltförvaltningen samt genomfört exkursioner. Vi har även tagit fram sex korta filmer.

Tidplan

Projektet startade under 2018 och avslutades 25 augusti 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-02