Multiskadad skog. Foto: Erik Normark

Multiskadad ungskog - ett samverkansprojekt i norra Sverige

Projektet vill på kort sikt hantera de multiskadade ungskogarna vi har idag och på lång sikt förebygga skador.

Skogen kallas för multiskadad när flera skadefaktorer tillsammans påtagligt påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. I norra Sverige är tallskogarna mest utsatta. I dagsläget bedöms älg och törskatesvamp ha förorsakat de största skadorna och de största ekonomiska förlusterna. Bland andra skador finns gremmeniella, knäckesjuka och snöskytte på tall samt granrost, skvattramrost och grankotterost på gran.

De olika skadorna kan förekomma i olika kombinationer och frekvens från plats till plats, fläckvis också som en enda skada. 

Arbetet inom projektet fokuserar på skogar under 30 år som har en mycket dålig utveckling. Inom projektet samarbetar flera parter för att komma tillrätta med problemet.

Varför behövs projektet?

Det saknas idag kunskap om vad skadorna beror på och även hur vi ska hantera dem. Det behövs mer forskning kring orsakssamband, motståndskraft och skötselmetoder i skadade bestånd. Samtidigt finns ett stort behov av kompetensutveckling hos Skogsstyrelsen, skogliga entreprenörer, skogsbrukets personal och privata markägare. Vi behöver lära oss att känna igen de olika skadegörarna samt hur skadade bestånd ska skötas inom ramarna för den kunskap som finns idag.

Det finns många olika motiv till att begränsa dessa skogsskador. Bland annat påverkas tillväxten, den biologiska mångfalden, variationsrikedomen och skogsråvarans kvalitet negativt samt på sikt även den samhällsekonomiska tillväxten i norra Sverige.

Effektmål för projektet

  1. Genom samverkan och spridning av kunskap öka Skogsstyrelsens och skogsbrukets förmåga att identifiera skador i fält.
  2. Skapa en modell och metodik för etablerad systematisk kartläggning, för att lokalisera och följa utvecklingen av skadeläget i de norrländska ungskogarna.
  3. Genom forskning och ökad kunskap om orsaker och mekanismer ge vägledning till skogsbruket och privata skogsägare om förebyggande åtgärder och skötsel av skadade bestånd.
  4. Öka medvetenheten kring skadornas utbredning och konsekvenser ur ett nationellt perspektiv inom skogssektorn och hos beslutsfattare.
  5. Skapa ett ändamålsenligt och effektivt samarbete för samsyn kring multiskadad ungskog mellan berörda intressenter.
  • Senast uppdaterad: 2022-11-07