Samverkansprocess nyckelbiotoper

Samverkansprocessen om nyckelbiotoper pågick under perioden 2017-2019.

Arbetssätten kring nyckelbiotoper behöver utvecklas. Samsynen om hur det ska göras behöver öka, liksom samsynen om olika aktörers ansvar och vem som gör vad i arbetet med nyckelbiotoper.

Samverkansprocessen om nyckelbiotoper ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med stor betydelse för flora och fauna. Detta görs i samverkan med skogssektorn för att få en ökad samsyn och acceptans för dessa kunskapsunderlag.

Processen ska även bidra till avvägningar mellan produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.

Samverkansgrupp och arbetsgrupper

Samverkansprocessen består av en samverkansgrupp och fem arbetsgrupper med deltagare från skogssektorn som ska ta fram underlag och förslag.

Arbetsgrupperna har följande teman:

  • Kompetensfrågor
  • Nordvästra Sverige
  • Fortsatt identifiering av nyckelbiotoper
  • Kommunikationsfrågor
  • Bevarande och naturvårdande skötsel

Samverkansprocessen pågår under 2017, 2018 och 2019. Arbetet som rör nordvästra Sverige är prioriterat och redovisades i december 2017. Då fattade även Skogsstyrelsen beslut om en utvecklad metod för inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-27