Tallskog.

Samverkansprocess skogsproduktion

Syftet med projektet Samverkansprocess skogsproduktion är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk.

Tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende. En ökad tillväxt ska ske inom ramen för skogspolitikens jämställda mål, miljö och produktion. Skogsbruket måste bedrivas hållbart och ansvaret för det vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt.

Att en hög tillväxt i skogen ska eftersträvas har beskrivits av flera utredningar och politiska ställningstaganden. I regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel tog Skogsstyrelsen år 2016 fram Kunskapsplattform för skogsproduktion i samarbete med flera intressenter.

Samverkansprocess skogsproduktion är en fortsättning på det arbetet och samlar en rad intressenter för att ta fram förslag på åtgärder för att förbättra skogsproduktionen. Fyra arbetsgrupper har fått i uppgift att ta fram förslag inom följande åtgärdsområden:

  1. Skador
  2. Infrastruktur
  3. Effektiv skogsskötsel
  4. Produktionshöjande åtgärder

Mål

Målet är att ta fram ett tydligt gemensamt ställningstagande kring skogsproduktion. Ställningstagandet bör uttryckas i form av mål för skogsproduktion och/eller ett åtgärdsprogram i form av en lista på åtgärder som specificerade aktörer respektive staten bör vidta för att förbättra skogsproduktionen i landet.

Samverkansprocessen

En processgrupp samordnar arbetet och har uppgiften att utarbeta det gemensamma ställningstagandet kring skogsproduktion. I det fortsatta arbetet med arbetsgruppernas förslag kommer prioriteringar att göras och förslagen kommer att prövas mot hållbarhetsmål och andra samhällsmål. Rapporternas innehåll kommer även att diskuteras vid ett forskarseminarium senare i vår. De slutliga förslagen kommer att remitteras under hösten 2018 och ett färdigt förslag beräknas klart efter årsskiftet 2018/2019.

Arbetsgruppernas rapporter med förslag

De fyra arbetsgruppernas rapporter med förslag inom sina respektive områden blev färdiga vid årsskiftet 2017/2018. Rapporterna kan du läsa här, se Relaterade dokument. 

  • Senast uppdaterad: 2018-11-13