Fortsatta arbetet  i samverkansprocess skogsproduktion

De fyra arbetsgrupperna inom Samverkansprocess skogsproduktion har lämnat förslag som kan bidra till ökad skogsproduktion. Förslagen omfattar Skador på skog (vilt, insekter, svampar, storm, brand med mera), Infrastruktur (vägar, kartor, planer, datasystem, bredband med mera), Effektiv skogsskötsel (föryngring, röjning, gallring med flera åtgärder som utförs på stora skogsarealer och som kan bli bättre) och Produktionshöjande åtgärder (dikning, gödsling, främmande trädslag, förädling med mera).

Arbetsgruppernas arbete är grunden för processgruppens fortsatta arbete med att ta fram gemensamt ställningstagande och en lista på åtgärder som kan förbättra skogsproduktionen i landet. 

Förslagen prövas mot hållbarhetsmål och mot andra samhällsmål

Hållbar utveckling kräver avvägningar mellan ekonomi, miljö och sociala värden. De 17 globala målen för hållbar utveckling som genom FN:s försorg formulerats i Agenda 2030 kommer att vara styrande för samverkansprocessen. Skogens ekosystemtjänster påverkas av hur skogsbruket bedrivs. Utifrån dem är det också nödvändigt att göra avvägningar. 

Åtgärder som bedöms ge stora positiva effekter på produktionen inom ramen för en hållbar utveckling och tar tillräcklig hänsyn till andra samhällsmål, får ligga till grund för de slutliga förslagen.

Samverkansprocessens tidsplan 2018

Januari – februari 2018

Arbetsgruppernas förslag presenteras som rapporter i Skogsstyrelsens rapportserie.

Mars 2018

Inbjudna forskare diskuterade om förslagens effekter är rimliga ur ett vetenskapligt perspektiv och hur åtgärderna påverkar andra intressen och samhällsmål vid ett forskarseminarium den 20 mars på KSLA i Stockholm. Seminariet spelades in och kan ses på Skogsstyrelsens Youtube-kanal.

Våren 2018

Processgruppen jobbar vidare med förslagen och skriver en rapport för hela arbetet. I det fortsatta arbetet kommer prioriteringar att göras och förslagen kommer att prövas mot hållbarhetsmål och andra samhällsmål. Information sker löpande i sektorsråd och Skogsstyrelsens rådgivande grupper för att få in synpunkter.

November – december 2018

Remissversion av rapporten går ut i november och tre månader framåt.

Till seminarier på fyra orter i landet inbjuds intresserade att få en fördjupad bild av samverkansprocessen och diskutera remissversionens förslag.

2019

Remisstiden för processgruppens rapport går ut 12 februari 2019. Därefter hanteras synpunkter och färdigställande av rapport. Några frågor blir ytterligare belysta under hösten 2019. Slutrapport före årsskiftet.

 

  • Senast uppdaterad: 2019-01-08