Närbild på boklöv tidig vår.

Hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utveckla förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk och att föreslå en definition av naturnära skogsbruk. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått i uppdrag att tillsammans

  • utveckla förutsättningarna, och analysera och beskriva eventuella hinder, för hyggesfritt skogsbruk
  • sammanställa kunskap om dessa metoder, baserat på vetenskap och praktisk erfarenhet i dialog med berörda intressenter
  • sammanställa kunskap om innovationsarbete och affärsmodeller med avseende på hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk 
  • föreslå en definition av naturnära skogsbruk som tar hänsyn till de jämställda målen om produktion och miljö. I relevanta delar ska vi beakta det förslag till vägledning av naturnära skogsbruk som för närvarande utvecklas av EU-kommissionen.

Vid genomförande av uppdraget ska myndigheterna på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Sveriges lantbruksuniversitet. 

Genomförande

Första steget är att kartlägga kunskap och erfarenheter. Det görs bland annat genom dialogmöten med olika berörda aktörer där vi dels sammanställer hinder för hyggesfritt skogsbruk, dels diskuterar naturnära skogsbruk. Vi genomför även samtal med internationella och nationella forskare rörande erfarenheter av naturnära skogsbruk. Inläsning av befintlig kunskap är också en del av kartläggningen.

Efter kartläggningen beskriver vi hinder för hyggesfritt skogsbruk och tar fram förslag på hur hindren om möjligt kan överbryggas. Ett förslag på definition av naturnära skogsbruk tas fram.

Slutligen gör vi en sammanställning av kunskap rörande hyggesfritt skogsbruk.

Frågor och svar

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Läs mer om definitionen här via länken.  

Hur förs dialog med olika intressenter i detta uppdrag?

Vi har flera digitala konsultationer med olika aktörer inom skogssektorn som senare följs upp med en gemensam workshop. Vi har även olika möten med med forskare och specialister som är experter på området. Vi har pågående konsultation med Svenska samernas riksförbund och Sametinget enligt konsultationsordningen och vi kommer att ha en workshop med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet för att fånga upp deras kunskaper och erfarenheter om hyggesfritt skogsbruk.

Kan jag lämna inspel till arbetet?

Du är välkommen att dela med dig av dina inspel eller erfarenheter kring hyggesfritt respektive naturnära skogsbruk. Använd formuläret som finns på denna webbsida. 

  • Senast uppdaterad: 2023-05-02