Strategier för kulturmiljöfrågor

Regeringen har gett ett antal myndigheter, däribland Skogsstyrelsen, i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.

Av strategin ska framgå

  • vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs,
  • hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet ska utformas och utvecklas,
  • hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som myndigheten verkar inom,
  • det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs för ett effektivt kulturmiljöarbete och
  • hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom befintliga fora för att nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2017-06-22.

Uppdraget ska slutrapporteras till Kulturdepartementet senast den 31 oktober 2019.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05