Slutlig uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete

Skogsstyrelsen ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt

Uppföljningen ska göras inom ramen för den långsiktiga strategin för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/02501/RT).

Insatserna ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-10