Äldre gränsmarkering

Gränsutvisning

Har du som skogsägare svårt att identifiera dina fastighetsgränser? Vi har lång erfarenhet av den här typen av arbete på skogsmark och erbjuder oss att utföra en så kallad gränsutvisning.

Om du som markägare inte har full kännedom om var gränserna för din fastighet går, riskerar du att göra åtgärder på din grannes mark. Det gör det dessutom många gånger svårare att planera ditt skogsbruk. Det är alltså mycket viktigt att ha kännedom om var gränserna går.

Med en Gränsutvisning utförd av oss får du en bra utstakning som underlättar både för dig själv och andra berörda markägare. Vid en gränsutvisning av gränser för skogsfastigheter utgår vi från befintliga markeringar såsom rösen, visarstenar eller markeringar på träd. Vi använder också Lantmäteriets digitala Registerkarta som underlag. För att kunna utföra tjänsten krävs att det finns samförstånd bland samtliga berörda markägare. Vi erbjuder även att röja fram och märka upp en fastighetsgräns som Lantmäteriet har markerat ut.

  • Senast uppdaterad: 2017-11-30