Fyra älgtjurar på ett fält

Älgbetesinventering (Äbin)

För en adaptiv förvaltning av älgstammen är det viktigt att få en uppfattning om hur stora betesskadorna är och hur de utvecklas över tid. Med vår Älgbetesinventering får du ett värdefullt statistiskt säkerställt faktaunderlag med en skattning av andelen unga träd som har skadats av bete från älg eller andra hjortdjur inom inventeringsområdet.

Älgbetesinventeringen är ett mycket värdefullt faktaunderlag till stöd för beslut om älgförvaltning. Vår personal har stor erfarenhet från den här typen av inventeringar och med vår opartiska ställning gentemot marknadens aktörer blir vårt arbete mycket tillförlitligt.

Vid en älgbetesinventering mäts och bedöms ungskogen och träden på provytor i inventeringsområdet utifrån trädslag, trädens höjd, antal träd med skador och skadornas färskhet. Vi samlar in flera uppgifter om älgens mest betesbegärliga trädslag - rönn, asp, sälg och ek (RASE). Inventeringen görs enligt den kvalitetssäkrade Äbin-metoden som har tagits fram i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Resultatet levereras i rapportform (pdf) och innehåller information om bland annat områdets trädslagsandel, andel skadade stammar, fördelningen nya och gamla skador.

Produkten riktar sig i första hand till skogsbruket, älgförvaltningsområden, delområden inom älgförvaltningsområden, viltförvaltningsdelegationer och länsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15