Planläggare som mäter höjd på träd med en höjdmätare

Grön skogsbruksplan - rekreationsanpassad

Sambandet mellan naturens positiva effekter på människors psykiska och fysiska välbefinnande blir allt mer tydligt. Med vår rekreationsanpassade Gröna skogsbruksplan får du konkreta förslag på hur du kan förbättra, utveckla och tillgängliggöra skogens värden för rekreation och friluftsliv.

Vår rekreationsanpassade Gröna skogsbruksplan är ett värdefullt verktyg som både ger dig en god översikt av din fastighet och utgör ett värdefullt beslutsstöd i avvägningen mellan rekreation, virkesproduktion och miljöhänsyn. Planen innehåller samtliga delar som vår Gröna skogsbruksplan, men är dessutom kompletterad med detaljerade förslag på hur du kan förbättra och utveckla skogens värden för rekreation och friluftsliv. Detta kan till exempel gälla upprättande av tydliga mål för skogsskötseln, öppna upp stigar, planera för variation och omväxling i träslagssammansättning, använda olika avverkningsformer, skapa gläntor, utsiktspunkter och spännande miljöer för besökare.

Planen bygger på en omfattande inventering i fält som arbetas fram i nära samarbete med dig som kund. Inventeringen genomförs med fokus på att identifiera skogsbestånd med höga sociala värden såsom skog i bostadsnära lägen, inom friluftsområden och annan tätortsnära skog. Produkten vänder sig främst till kommuner som vill anpassa sitt skogsbruk till rekreation.

Resultatet levereras i en pärm där fastigheten redovisas genom avdelningsvisa beskrivningar och kartor. Det går även att få planen i digital form, konverterad till något av de vanligaste filformaten för PC-program för skogsbruksplaner som finns på marknaden. När skogsbruksplanen är färdig får du en kortare genomgång av innehåll och kartor. Skogsstyrelsen använder pcSKOG:s programvara för planproduktionen.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15