Ansökan om undantag från föreskrifterna till 29 § skogsvårdslagen

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om undantag från reglerna om bekämpning av skadeinsekter. Ansökan ska vara skriftlig men får omfatta flera fastigheter och flera objekt om de ligger inom samma kommun. Det innebär till exempel att ett virkesköpande företag kan i samma ansökan ange både objekt på sina egna fastigheter och på fastigheter som ägs av annan om de ligger inom samma kommun.

Ansökan skickas in till vår registreringsfunktion i Växjö i likhet med vad som gäller för avverkningsanmälan. Blanketten har därför försetts med en förtryckt mottagaradress.

Ansökan kan även skickas via e-post till avverkningsanmalan@skogsstyrelsen.se.