Samråd vid skogliga åtgärder

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska enligt miljöbalken anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Exempel på åtgärder som ska anmälas för samråd är:

  • anläggande av skogsbilvägar
  • anläggande av traktorväg som innebär grävning och schaktning i större omfattning
  • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag
  • skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, så kallade nyckelbiotoper
  • viss dikesrensning
  • maskinell skogsgödsling
  • maskinell askåterföring
  • Stubbskörd

Om objektet eller objekten som samrådet avser består av många eller stora ytor ser vi helst att kartan skickas in i form av en eller flera shape-filer i syfte att få ett bra underlag för samrådet och för att underlätta digitalisering av kartan.