Samråd vid skogliga åtgärder

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska enligt miljöbalken anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Exempel på åtgärder som ska anmälas för samråd är:

  • anläggande av skogsbilvägar
  • anläggande av traktorväg som innebär grävning och schaktning i större omfattning
  • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag
  • viss dikesrensning
  • maskinell skogsgödsling
  • maskinell askåterföring
  • Stubbskörd

Utöver dessa åtgärder kan finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, men som inte räknas upp här.

Om objektet eller objekten som samrådet avser består av många eller stora ytor ser vi helst att kartan skickas in i form av en eller flera shape-filer i syfte att få ett bra underlag för samrådet och för att underlätta digitalisering av kartan.