Skogen ger mat åt älgar och andra hjortdjur

Den nya älgförvaltningen ska vara ekosystembaserad. Det betyder att den bland annat ska utgå från hur det ser ut i skogen och vilken mängd mat som älgarna kan hitta där. Varje år inventerar Skogsstyrelsen hur stor mängd ungskog som producerar älgmat.

Resultatet av foderinventeringen är en del i beslutsunderlaget då älgförvaltningsgrupperna tar fram älgförvaltningsplaner. Skogsstyrelsen levererar i första hand uppgifter om hur stora ungskogsområden som producerar älgmat för respektive älgförvaltningsområde (ÄFO).