Habitat protection area with old coniferous trees.

Biotopskydd och naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen beslutar om biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark. Av registrerade beslut och avtal gör vi statistik som du hittar här.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun. Syftet med naturvårdsavtal är att utveckla och bevara naturvärden eller sociala värden.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1402.