Gallring

Bruttoavverkning

Här hittar du statistik om bruttoavverkning. Med bruttoavverkning menas volymen av alla fällda trädstammar. Även de som lämnas kvar i skogen. Skogsstyrelsen har tagit fram statistiken sedan 1940-talet.

Statistiken behövs för uppföljning av produktionsmålet i skogspolitiken och för bedömning av den långsiktigt uthålliga avverkningsnivån.

Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet. Därför redovisar vi även statistik från Riksskogstaxeringen. Det är dock enbart Skogsstyrelsens statistik som tillhör Sveriges officiella statistik.

Skogsstyrelsens statistik bygger på en bruttoavverkningsmodell

Vi använder en beräkningsmodell för att göra avverkningsprognoser och beräkning av faktisk avverkning. I prognoserna använder vi åtgångstal över hur mycket virke som behövs för att producera olika produkter för att räkna fram virkesförbrukningen. I den slutliga beräkningen använder vi statistik om virkesförbrukning från Virkesmätningsrådet (VMR). 

I båda fallen gör vi tillägg för förbrukning av lövsågtimmer, virke för skivindustrin, brännved och övrigt virke. Därefter korrigerar vi för import och export av rundvirke och flis samt för lagerförändringar. Slutligen lägger vi till uppgifter om kvarlämnade träd.

Vi redovisar bruttoavverkning fördelat på sortiment av stamved. Som treårsmedeltal redovisar vi även fördelning på ägarklass, län och landsdel.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0312.

Riksskogstaxeringens statistik bygger på stubbinventering

Riksskogstaxeringens statistik bygger bland annat på registrering av stubbar från det senaste avverkningsåret. Metoden gör att de kan redovisa avverkningen per trädslag, huggningsklass och ägoslag.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-11