En äldre stenmur med en öppning mellan två grindstolpar. Där emellan ringlar sig en stig in mellan träden. Skogen är tät och känns mörk.

Kulturmiljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Skogsstyrelsen inventerar varje år hänsyn till tidigare kända och registrerade kulturlämningar. Vi utför inventeringen på 400 avverkningar. Det innebär att vi följer upp ungefär 1 000 enskilda fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar per år.

Vi gör inventeringen tre år efter avverkning för att se hur hänsyn tagits både vid avverkning och vid föryngringsåtgärder. Hänsyn till nyupptäckta icke registrerade kulturlämningar ingår inte.

Syftet med inventeringen är att

  • ta fram statistik över hänsyn på lands- och landsdelsnivå
  • göra orsaksanalyser- varför blev det en skada, varför blev det ingen skada?
  • återkoppla resultat till avverkande företag eller markägare
  • skapa dialog och samverkan för bättre hänsyn.

Undersökningen ingår från och med 2020 i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1406.