Timmervälta i vårsnö. Foto: Åke Sjöström

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Statistiken omfattar lager hos sågverk, pappers- och massabruk, förvaltningar och inköpsföretag. Vi redovisar resultaten kvartalsvis med fördelning på virkesråvara och virkesbalansområden. Massaveden redovisar vi även per sortiment och lagringsplats.

Lageruppgifterna används  i bruttoavverkningsberäkningarna (JO0312) och vid konjunkturbedömningar inom skogsbruket och skogsindustrin. De ingår också i olika ekonomiska kalkyler t.ex. nationalräkenskaperna.

Lagervolymerna bygger dels på en enkätundersökning och dels på medlemsstatistik från Skogsindustrierna. När det gäller sågverken gör vi en totalundersökning av de större företagen och ett urval av de mindre. För övriga företag rör det sig om en totalundersökning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-17