Timmervältor i vårsnö.

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis

Skogsstyrelsen gör varje kvartal en undersökning om virkeslager. Vi redovisar resultaten per typ av råvara och virkesbalansområde. Massaveden redovisar vi även per sortiment och lagringsplats.

Lagervolymerna bygger dels på en enkätundersökning och dels på medlemsstatistik från Skogsindustrierna. När det gäller sågverken gör vi en totalundersökning av de större företagen och ett urval av de mindre. För större sågverk, massa- och pappersbruk, förvaltningar och inköpsföretag rör det sig om en totalundersökning.

Lageruppgifterna används  i bruttoavverkningsberäkningarna (JO0312) och vid konjunkturbedömningar inom skogsbruket och skogsindustrin. De ingår också i olika ekonomiska kalkyler t.ex. nationalräkenskaperna

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0306.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-17