Efter budgetbesked: Naturnära jobb avvecklas och inventering av nyckelbiotoper upphör

14 december 2018

Som en direkt konsekvens av underlagen till riksdagens budgetbeslut tidigare i veckan, har Skogsstyrelsen inlett avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb. Den landsomfattande inventeringen av nyckelbiotoper upphör och anslaget för ersättning till markägare för formellt skyddad skog förväntas minska.

– Jag är stolt över det omfattande och gedigna arbete som lagts ned för att sjösätta och driva de här verksamheterna under 2018, men finns det inga pengar så ska vi heller inte utföra uppdragen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Inför 2018 fick Skogsstyrelsen en rad nya uppdrag, bland annat att samordna arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb med syftet att få nyanlända och långtidsarbetslösa att komma närmare arbetsmarknaden. Anslaget låg på 120 miljoner per år. Skogsstyrelsen fick också ett anslag på 20 miljoner kronor årligen för att under tio år göra en landsomfattande inventering av skogar med mycket stor betydelse för växter och djur (nyckelbiotoper).

Finansieringen av de båda uppdragen finns inte med i den budget riksdagen beslutade om för 2019.

Naturnära jobb har drivits tillsammans med Arbetsförmedlingen och en rad andra myndigheter och har i dag 1 500 deltagare över hela landet. Deltagarnas anställning går ut vid årsskiftet och förlängs därmed inte.

Budgetbeskedet innebär också att arbetet med en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper avbryts. Det innebär inte att Skogsstyrelsen helt slutar registrera nyckelbiotoper och den metod som utvecklats under året kommer fortsatt vara till stor nytta. Även samverkan med bland annat skogssektorn kring nyckelbiotoper kommer att fortsätta.

I underlaget till den budget som nu är beslutad har också pengarna som går till att ersätta skogsägare vid formellt skydd av skog minskat med två tredjedelar till 100 miljoner. Bland annat försvinner 100 miljoner kronor särskilt avsatta för ersättning till skogsägare med hög andel nyckelbiotoper på sin fastighet.

I vilken utsträckning förändringarna kommer att innebära uppsägningar är inte klarlagt. Skogsstyrelsen analyserar vad budgetbeslutet innebär och inväntar också det slutgiltiga beskedet om hur förutsättningarna ser ut inför nästa år i det regleringsbrev som väntas innan årets slut.

Redan när projekten sjösattes tidigare i år har Skogsstyrelsen tagit hänsyn till eventuella budgetförändringar, bland annat genom visstidsanställningar och korta hyresavtal av bilar och lokaler.

 

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se