Blommor, mandelblom och jungfrulin.

Skydda skog

Skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen. Därför behöver vi skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden.

Det finns olika sätt att skydda skog. Du som skogsägare kan välja ut och föreslå skogsområden med mycket höga naturvärden att bevara och få ersättning för det. Skogsstyrelsen kan besluta om att områden ska ha formellt skydd. Grundkravet är att området ska ha höga naturvärden som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur. Du som skogsägare förväntas också att avsätta mark på frivillig väg. 

Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för att skydda skog. 

Naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är exempel på olika skyddsformer.

  • Senast uppdaterad: 2022-11-25