Vildsvin. Foto: Kenneth Johansson

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.

I september 2023 fick vi det första bekräftade fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen.

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen. Skogsstyrelsen arbetar i nära samarbete med dem.

Skogsbruk i den smittade zonen

Jordbruksverkets restriktioner i den smittade zonen innebär att man inte får vistas i skogen, vilket även omfattar skogsbruksåtgärder såsom avverkning, gallring, röjning, plantering och så vidare.

Detta är tillåtet i den smittade zonen:

  • Skogsmaskiner och timmerbilar får köra på anlagd väg, in i området, genom området och till industri som sågverk vid anlagd väg.
  • Det är tillåtet med underhåll av anlagd väg, så länge du håller dig på vägen. Att snöskotta, grusa och sladda en anlagd väg är tillåtet. Underhåll som dikning eller att anlägga en vägtrumma är inte tillåtet.

Andra skogsbruksåtgärder är inte tillåtna i den smittade zonen.

Om det finns särskilda skäl, som till exempel att frakta ut virke, kan du söka undantag från vissa av restriktionerna. Du söker undantag i Jordbruksverkets e-tjänst.

Minskad zon och lättnader i restriktionerna

Den 30 november beslutade Jordbruksverket att minska den smittade zonen och samtidigt lätta på vissa restriktioner i zonens ytterområde.

Mer information och karta över smittzonens utbredning finns på Jordbruksverkets webbplats. 

Viktigt att följa restriktionerna i den smittade zonen!

För att vi ska kunna bekämpa afrikansk svin­pest behöver vi alla hjälpas åt. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller. Restriktionerna finns för att vild­svinen inte ska störas så att de rör sig ut ur zonen och sprider smittan vidare till andra områden, och för att vi människor inte ska sprida smitta vidare via skor, redskap med mera.

Rapportera in fynd

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området i Västmanland, uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Frågor och svar

Hur mycket skog finns det inom den smittade zonen?

Inom den smittade zonen finns 73 000 hektar skog, varav 67 000 hektar är produktiv skogsmark.

Vilken roll har Skogsstyrelsen i bekämpningsarbetet?

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i nära samverkan med Statens veterinärmedicinska anstalt, andra myndigheter och lantbruksnäringen. 

Skogsstyrelsen har bildat en skogsskadegrupp för att leda och koordinera Skogsstyrelsens arbete och eventuella insatser med anledning av utbrottet. Skogsstyrelsen deltar också i myndighetssamverkan kring åtgärder och kommunikation på både kort och lång sikt.

Skogsstyrelsens roll är att ha kontakt med och sprida information till skogssektorn men också som expertmyndighet stötta Jordbruksverket och andra myndigheter i arbetet mot smittan.

Ska man fortsätta att skicka in avverkningsanmälningar för skog inom den avspärrade zonen?

Ja, avverkningsanmälningar ska skickas in senast sex veckor innan planerad avverkning och Skogsstyrelsen hanterar anmälan på samma sätt som tidigare. Restriktionerna kan naturligtvis komma att påverka när åtgärden kan utföras. En avverkningsanmälan gäller i fem år.

Hur ska skogsägare som har avverkningsanmält och står inför att avverka agera nu?

Enligt beslutet taget av Jordbruksverket får man inte utföra några åtgärder i området.

Får Skogsstyrelsen bedriva tillsyn och rådgivning i den avspärrade zonen?

Restriktionerna omfattar även Skogsstyrelsens medarbetare. Vår personal får, enligt beslut från Jordbruksverket, köra bil genom området men fältbesök är i dagsläget inte aktuellt. Vi har istället digitala hjälpmedel och information inom myndigheten om hur skogen ser ut vilken kan användas inom både rådgivning och tillsyn.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-01