Renar på fodersök.

Renskötselrätt

Äganderätten till skog och mark innebär också skyldigheter. Om du äger skog inom renskötselområdet är det viktigt att känna till renskötselrätten som regleras i rennäringslagen.

Den som är same och medlem i en sameby får med stöd av renskötselrätten använda mark och vatten som han eller hon inte äger till underhåll för sig och sina renar. En sameby är en organisation (juridisk person) som har ansvar för renskötseln inom ett visst angivet geografiskt område. Samebyn är också en ekonomisk förening.

Renskötselrätten gäller under obegränsad tid  

Renskötselrätten är en bruksrätt till fast egendom och fast egendom är mark och vatten. En bruksrätt är en rättighet att använda mark och vatten utan att ha äganderätt. Andra typer av bruksrätter är nyttjanderätter som arrende, jaktupplåtelse och servitut är exempel på. De flesta bruksrätter, exempelvis ett arrende, gäller under en viss tid. Renskötselrätten gäller i stället så länge renskötseln bedrivs. Eftersom renskötselrätten inte grundas på avtal, kan en markägare inte heller avsluta förhållandet att renskötselrätten gäller på hans eller hennes mark genom uppsägning.

Renskötselrätten skyddas av grundlagen

Renskötselrätten har uppstått genom att samerna använt mark och vatten för renskötsel, jakt och fiske under mycket lång tid. Urminnes hävd betyder att någon använt mark så länge och så mycket att det uppstått en rättighet att använda den.

Samernas rätt till att bedriva renskötsel framgår av 2 kap. 17 § regeringsformen. Av rennäringslagen framgår att den som är same får använda mark och vatten inom renskötselområdet till underhåll för sig och sina renar. Vissa marker kan användas hela året (året runt-marker) medan andra bara får nyttjas till vinterbete. Rennäringslagen anger vilka marker som är året runt-marker.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-02