Bild på årsredovisningen 2021, ett uppslag och en framsida mot en bakgrund av träpanel.

Årsredovisning 2021

Skogsskador på historiskt extremt höga nivåer, fortsatt stort inflöde av ansökningar om avverkning i fjällnära skog samt rättsutvecklingen. Det är några av de frågor som präglat Skogsstyrelsens verksamhet under 2021, enligt myndighetens årsredovisning.

2021 visade sig bli ännu ett år i pandemins tecken. Men detta år var vi bättre förberedda på pandemins påverkan på samhället i stort och på våra vardagsliv. Vi var också bättre försedda med arbetssätt, mötesformer och hemarbetslösningar för ett effektivt och väl fungerande distansarbetsliv.

Arbete med skogsskador prioriterat

Skogsskadorna fortsätter ligga på historiskt extremt höga nivåer. Viltskadorna minskar inte och problemen med så kallade multiskador ökar, särskilt i unga tallskogar i norra Sverige.

Fortsatt samverkan och rejäla krafttag från alla berörda aktörer är ett måste om skadetrenderna ska kunna brytas. Digitalisering och användning av ny teknik är viktiga bidrag i arbetet med skogsskador.

Ansökningar om avverkning i fjällnära skog

Det höga inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog fortsatte även under 2021. Skogsstyrelsen mobiliserade personalresurser och använde ny teknik för att kunna hantera ärendena rättssäkert och samtidigt hålla handläggningstiderna så korta som möjligt. Myndigheten konstaterade också brist på medel under 2021 och framåt om ersättningsanspråken ska kunna hanteras. Skogsstyrelsen äskade därför ett tillskott under året, vilket vi också fick.

Rättsutvecklingen

Rättsutvecklingen i skogen går allt snabbare. Inte minst Skogsstyrelsens tillsynsverksamhet påverkas kraftigt av detta. Under året har flera domar med koppling till artskydd fallit i svenska domstolar. Skogsstyrelsen behöver löpande förändra och anpassa verksamheten efter vad som sker, vilket ställer stora krav på organisationen. Samma sak gäller för skogsbruket som med nuvarande regelverk och rättsutveckling står inför mycket stora förändringar.

Det här gjorde vi 2021 - några exempel

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2021 som framgår av årsredovisningen.

Vi har: 

  • Nått närmare 6 000 deltagare inom rådgivningsverksamheten
  • Beslutat om formella skydd uppgående till 1 045 hektar
  • Tecknat avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om cirka 16 miljoner kronor
  • Betalat ut drygt 25 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv
  • Lämnat cirka 900 förelägganden och förbud om miljöhänsyn i samband med vår tillsynsverksamhet
  • Levererat 14 produkter inom officiell statistik
  • Inom hänsynsuppföljningen inventerat 500 ärenden efter avverkning
  • Tagit emot 570 deltagare i Naturnära jobb.
  • Senast uppdaterad: 2022-03-10