Vybild över Åre i höstfärger. Foto: MostPhotos

Årsredovisning 2023

En rättsutveckling i snabb takt, EU:s påverkan och uppväxlingen av arbetet med återvätning. Det är några av de ämnen som präglat Skogsstyrelsens verksamhet 2023.

Rättsutvecklingen har fortsatt stor påverkan på Skogsstyrelsens verksamhet

Skogsstyrelsens arbete påverkades även under 2023 av att skogsfrågorna behöver hanteras i såväl skogsvårdslagstiftningen som miljöbalken. Det har medfört en nödvändig prioritering av de resurser som hanterar avverkningsärenden och som har bäring på artskyddet i skogen.
Det har lett till att bland annat delar av tillsynen, rådgivningen och skogsskadearbetet har fått en lägre prioritet. Myndighetens ambition om ökande insatser inom naturvårdande skötsel har också fått skjutas fram. Konsekvenserna av rättsutvecklingen har beskrivits närmare i skrivelse som inlämnats till regeringen i december.

Vägledande dom om ersättningsrätt

I april meddelade Högsta domstolen en vägledande dom gällande ersättningsrätt för skogsägare som inte får avverka skog på grund av artskyddsförordningens krav på hänsyn till fridlysta arter. Högsta domstolen skriver i sin dom att en markägare normalt inte har rätt till ersättning från staten för begränsningar i markanvändningen som följer direkt av artskyddsförordningen. Till följd av domen slutade Skogsstyrelsen under hösten 2023 att belasta anslag med kostnader för potentiella framtida ersättningar redan när nekande beslut fattas.

Myndighetssamarbete vid utbrott av afrikansk svinpest

I september konstaterades för första gången utbrott av afrikansk svinpest i Sverige. Utbrottet medförde restriktioner som bland annat berörde skogsbruket i ett stort område i framför allt Västmanland. Bekämpningsarbetet leddes och samordnades av Jordbruksverket i nära samverkan med skogsnäringen och flera myndigheter, däribland Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen bildade till en början en nationell skogsskadegrupp som inledde och samordnade myndighetens arbete. Därefter bildades en arbetsgrupp med representanter från berörda distrikt, skadesamordnare och kommunikatörer som bistod Jordbruksverket med kunskapsspridning till skogsägare och skogsbruk. I slutet av november kunde det område som omfattas av restriktioner minskas.

Ny strategi för natur- och kulturmiljövårdande skötsel

Inom ramen för Miljömålsrådets programområde Insatser för grön infrastruktur har en nationell strategi för natur- och kulturvårdande skötsel av skogar avsatta för naturvårdsändamål tagits fram. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har drivit projektet i samverkan med berörda myndigheter och aktörer i skogssektorn. Strategin består dels av övergripande målsättningar och prioriteringar, dels av prioriterade insatser per naturtypsgrupp. Kopplat till strategin finns även en kunskapssammanställning. Utifrån ovanstående bedömer Skogsstyrelsen att strategin får stor betydelse för skötseln av frivilligt och formellt avsatta skogar.

Fortsatt utökning av arbetet med återvätning

Skogsstyrelsen har under 2023 fortsatt att utveckla utbildning, metoder och stöd för utökade insatser inom återvätning. Myndigheten har även upphandlat entreprenörer för att utföra dikespluggning runt om i landet. Utredning och planering av återvätning är komplext och därmed tidskrävande. Markägarnas intresse för att teckna avtal och genomföra pluggningar växer, men det går relativt långsamt.

Regeringsuppdrag en allt större del av verksamheten

Under 2023 har antalet regeringsuppdrag Skogsstyrelsen involverats i varit betydligt större än tidigare år. En stor andel av uppdragen har utgått ifrån skogspropositionen (2021/22:58) och har i flera fall genomförts tillsammans med andra myndigheter. Exempel på områden där uppdrag genomförts under året är Förenklingspaket för skogsbruket, Staten som föregångare i hållbart skogsbruk samt Nationellt mål för ökad hållbar tillväxt i skogen.

Några exempel på vad vi gjort

Här är några exempel från Skogsstyrelsens verksamhet 2023 som framgår av årsredovisningen. Vi har: 

  • Beslutat om formella skydd för 1 020 hektar
  • Tecknat avtal om naturvårdande skötsel till ett värde om cirka 22 miljoner kronor
  • Tecknat avtal om återvätning för drygt 240 hektar
  • Nått närmare 12 700 deltagare inom rådgivningsverksamheten
  • Betalat ut cirka 33 miljoner kronor i stöd inom Nokås och Ädellöv
  • Lämnat närmare 1 000 förelägganden och förbud om miljöhänsyn i samband med vår tillsynsverksamhet
  • Levererat 14 produkter inom officiell statistik
  • Inom hänsynsuppföljningen inventerat över 600 ärenden efter avverkning
  • Slutfört 13 regeringsuppdrag.
  • Senast uppdaterad: 2024-04-02