Grafisk bild på björkar i våtmark och med trollsländor och fladdermöss som flyger omkring.

Återvätningsavtal

Dikade torvmarker släpper ut mycket växthusgaser. Du kan bidra till stor klimatnytta genom att sätta igen dikena och på så sätt återväta bördiga torvmarker. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning. Skogsstyrelsen ombesörjer att dikespluggningen blir utförd och står för kostnaden. Välkommen att skicka in din intresseanmälan.

Syftet med ett återvätningsavtal är att återväta dikad mark permanent och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bildas när torven bryts ner. Vatten hindrar nerbrytning av torv. Genom att plugga dikena och höja grundvattennivån, minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt på bördiga torvrika marker. 

Skogsstyrelsens nuvarande bedömning är att ur klimatsynvinkel är återvätning av all torvmark utom den allra magraste motiverat i Götaland samt i de klimatmässigt varmare delarna av Svealand och Norrland. I övriga landet är det främst återvätning av före detta jordbruksmark som kan bli aktuell för återvätningsavtal. 

Återvätningsavtal

Återvätningen kommer att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett bättre klimat. Återvätningen kommer också att sänka tillväxten på objektet och göra det mindre tillgängligt för körning med stora skogsmaskiner. Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få en engångsersättning för minskat markvärde. I avtalet regleras bland annat hur återvätningen på objektet ska gå till, vad du som markägare avstår ifrån och vilken ersättning du får.

Bra att veta:

 • Avtalstiden är 50 år.
 • Avtalet innebär ingen begränsning när det gäller nyttjandet av de träd som växer på marken som återväts.
 • Skattemässigt fungerar återvätningsavtal på samma sätt som ett naturvårdsavtal. 

Illustration som visar en tidslinje över återvätning, från grävning av dike till pluggning av dike och den sumpskog som sedan växer upp

Så här går det till 

 • Du kan anmäla intresse för att teckna återvätningsavtal genom att fylla i ett formulär på Skogsstyrelsens webbplats. Skogsstyrelsen kommer också i vissa fall att direkt kontakta markägare för att undersöka intresset.
 • Om objektet uppfyller kraven och Skogsstyrelsen och länsstyrelsen inte ser några andra hinder, gör vi i samråd en plan för hur återvätningen ska genomföras och tecknar ett återvätningsavtal.
 • Du får ersättning för minskat markvärde enligt en särskild taxa. 
 • Om du tänkt föryngringsavverka på objektet, får du tid på dig att göra det. Du anmäler själv avverkningen på vanligt sätt. Om du begär dispens i din avverkningsanmälan, kan du i vissa fall få slutavverka icke slutavverkningsmogen skog efter att återvätningsavtalet är tecknat. Avtalet innebär inte omläggning till annan markanvändning.
 • Skogsstyrelsen ombesörjer att dikespluggningen blir utförd enligt den plan som finns med i avtalet. Skogsstyrelsen står för kostnaden för både planeringen och genomförandet av pluggningen.
 • Du kan sedan låta området självföryngra. Marken är återvätt och utsläppen av växthusgaser har minskat, till nytta för klimatet. Med tiden återskapas en sumpskog med värden även för mångfalden.

De här objekten är prioriterade

Syftet med återvätningsavtal är klimatnyttan. Därför ska bördiga torvmarker, grästyp eller bättre, prioriteras eftersom de läcker ut mest växthusgaser.

Tills vidare prioriteras återvätningsobjekt som:

 • är bördiga torvmarker
 • får ett påverkansområde som endast rör en fastighet
 • inte innebär pluggning av diken som är rätade naturliga bäckar eller har vattenflöde året om. Sidodiken är OK.
 • har fungerande diken
 • inte påverkas av ett markavvattningsföretag
 • inte påverkar vägar eller annan infrastruktur negativt
 • inte påverkar skyddsvärda kulturminnen negativt
 • har ett torvskikt som är minst 3 decimeter djupt på minst ett hektar
 • har någorlunda plan markyta
 • inte har hög andel skog med redan höga naturvärden.

Är du osäker om ditt objekt uppfyller prioriteringskraven? Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss.

 • Senast uppdaterad: 2024-06-03