Närbild på granskott. Foto: Mostphotos

Vår verksamhet i korthet

Skogen är grund för all vår verksamhet och vårt arbete med att nå de skogspolitiska målen. Som myndighet har vi ett uppdrag att leverera tjänster till samhället. Vi är även en tillsynsmyndighet vilket innebär att vi kontrollerar att lagar och regler följs och där vi fattar beslut och ger tillstånd. Här är några exempel på vad vi gör.

Rådgivning och information

Vi ger råd och stöd till skogsägare och andra i skogssektorn. Rådgivning syftar till att inspirera och ge kunskap till markägare och till att vara ett stöd när de ska fatta beslut om åtgärder i skogen.

Tillsyn

Vi är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och de delar av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder. Det innebär att vi kontrollerar att lagar och regler följs. Vi kontrollerar också att reglerna i timmerförordningen och virkesmätningslagen följs.

Inventeringar

Inventeringar ger värdefull kunskap om hur skogen mår och hur det står till med såväl skogsproduktion som miljö. Vi gör inventeringar i skogarna och sammanställer och publicerar resultaten tillsammans med annan skoglig statistik. Vi inventerar till exempel hur mycket och vad som återplanteras och andra föryngringsåtgärder efter en slutavverkning samt hur miljöhänsynen i skogen sköts.

Statistik

Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet och ansvarar för den officiella statistiken inom områdena skogsbrukets produktion, skogsbrukets sysselsättning, miljö och sociala frågor i skogen. Resultatet från våra inventeringar hittar du i vår officiella statistik.

Skyddad skog

Vi arbetar även med skydd av skogsområden som kan avsättas för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och markägare kan ta initiativ till ett formellt områdesskydd, där staten erbjuder ersättning utifrån skogens ekonomiska värde. Naturvårdsavtal, biotopskydd och naturreservat är några exempel på formellt skydd.

Ekonomiska stöd

Skogsägare kan söka olika stöd hos Skogsstyrelsen. Till exempel Nokås-stöd för aktiva åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv.   

Skogens sociala värden

Vi arbetar med att öka medvetenheten om skogens betydelse för människors friluftsliv och hälsa. Vi ger råd till markägare hur de ska sköta skogen för att den ska vara tillgänglig för medborgarna.

Internationellt arbete

Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för ett aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete. Vi stöder Regeringskansliet med sakkunskap och svensk representation i skogliga processer både inom EU och internationellt. 

Produkter och tjänster

En del av vår verksamhet är uppdragsverksamhet och benämns Skogsstyrelsens Produkter och tjänster. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen och är självfinansierad utan syfte att nå ekonomisk vinst. Motivet är att nå skogspolitiska och andra politiska mål, till exempel arbetsmarknadspolitiska. Inom vår uppdragsverksamhet erbjuder vi ett stort utbud av skogliga utbildningar och tjänster. Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet är certifierad enligt ISO 14001 samt certifierad enligt kraven för Svensk PEFC Entreprenörsstandard.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Skogsstyrelsen arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar till att lyfta långtidsarbetslösa, ge nyanlända invandrare en väg in till svensk arbetsmarknad och ge dem som varit sjukskrivna en längre tid en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna är sådana som det annars inte finns samhälleliga resurser till.

Miljömål

Sveriges riksdag har i miljöarbetet beslutat om sexton miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Skogsstyrelsen följer upp miljökvalitetsmålet Levande skogar. Enligt miljökvalitetsmålet Levande skogar ska skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Generationsmålet specificerar vad som krävs för att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär också att vi i vår verksamhet ska arbeta för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-05-16