Forsande grunt vattendrag med stenar. Foto: Michael Ekstrand

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du få kostnadsfri rådgivning och söka Nokås-stöd.

Vem kan söka?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Vad kan jag få stöd för?

Här är några exempel.

Åtgärder för ökad biologisk mångfald

 • Sköta naturmiljöer
 • Naturvårdsbränning
 • Hägna värdefull lövskog
 • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
 • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 centimeter
 • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare
 • Plantering för att skapa brynmiljöer
 • Restaureringshamling
 • Stängsling för skogsbete

Våtmarker och vattendrag

 • Anlägga grunda våtmarker
 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag

Stöd till kulturmiljövård och sociala värden i skogen

 • Sköta kulturmiljöer
 • Röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled
 • Sikthuggning
 • Friluftsanordningar

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Hur stort är stödet?

 • 50 procent av godkänd kostnad för anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark
 • 70 procent av godkänd kostnad för övriga åtgärder
 • 25 kronor per meter för att ta ner och forsla bort nätstängsel som är minst 160 centimeter högt.

Lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor.

Hur söker jag stödet?

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då får du mer information och kan ställa frågor.

Några av villkoren

 • Du måste ansöka om stödet på särskild blankett för Nokås.
 • Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
 • När du utfört åtgärderna måste du ansöka om utbetalning senast tre månader efter det klardatum som anges i beslutet om stöd.
 • Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalades ut inte utföra åtgärder som motverkar syftet med stödet.

Åtgärder kan kräva anmälan, samråd, tillstånd eller dispens som söks hos Skogsstyrelsen eller hos Länsstyrelsen. Åtgärder får inte störa pågående fågelhäckning, förstöra fåglarnas livsmiljö eller påverka hotade arter negativt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att relevanta handlingar finns innan åtgärder påbörjas. 

Prioritering

Skogsstyrelsen kan bevilja stöd till åtgärder som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande skogar. Stöd prioriteras till de åtgärder och vattenmiljöer som anges i föreskrifter samt aktiva åtgärder i frivilliga avsättningar och hänsynsytor. Åtgärder inom naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal prioriteras inte.

Stödet prioriteras i första hand till:

 • Åtgärder i miljöer eller områden som har dokumenterat mycket höga natur- eller kulturvärden och är frivilligt avsatta från skogsproduktion. Dessa värden är i behov av naturvårdande skötsel eller kulturmiljövård för att bli bevarade; den planerade åtgärden är kvalitetssäkrad och kommer tydligt gynna dessa värden på kort och långt sikt.
  Med mycket höga naturvärden avses registrerade nyckelbiotoper, objekt med naturvärden, Natura 2000-områden, inventerade värdekärnor och värdefulla vattendrag. Även objekt med motsvarande naturvärde registrerade hos annan myndighet eller kommun kan bedömas ha mycket höga naturvärden.
  Med mycket höga kulturvärden avses hela eller delar av en större opåverkad och/eller sammanhängande kulturmiljö med betydelse för lokalsamhället. Detta bör styrkas med befintlig dokumentation eller yttrande av Skogsstyrelsens arkeologer.

Stödet prioriteras i andra hand till:

 • Åtgärder i övriga natur- och kulturmiljöer avsatta från skogsproduktion vilka är i behov av naturvårdande skötsel eller kulturmiljövård. Den planerade åtgärden är kvalitetssäkrad och kommer tydligt att gynna eller utveckla områdets natur- eller kulturvärden på kort och långt sikt. Beviljat stödbelopp begränsas till högst 13 000 kronor per hektar för arealrelaterade åtgärder. För skapande av våtmarker samt för naturvårdsbränning begränsas stödbeloppet till högst 20 000 kronor per hektar.

Stödet prioriteras i tredje hand till:

 • Åtgärder som gynnar sociala värden, rekreation och friluftsliv samt till nedtagning av nätstängsel. Stöd med fast ersättning ges endast till stigar med längd under 5 kilometer. Övriga stigar beviljas stöd med faktisk kostnad som grund. Beviljat stödbelopp begränsas till högst 13 000 kronor per hektar för arealrelaterade åtgärder.

Stödet prioriteras i fjärde hand till:

 • Anläggning av lövträdsbestånd på före detta jordbruksmark om beskogningen är av värde för landskapsbild, natur- eller kulturmiljövård. Stöd ges endast till plantering av inhemska lövträd. Minst 50 procent av plantorna, inklusive självsådd, ska utgöras av ädla lövträd, inhemska blommande träd och buskar eller som alternativ för norra Sverige minst 50 procent andel av rönn, asp och/eller sälg. Beviljat stödbelopp begränsas till högst 40 000 kronor per hektar.

Stöd av mindre betydelse

I ansökningsblanketten ska du fylla i uppgifter om så kallade stöd av mindre betydelse. Du hittar information om stöd av mindre betydelse under "Relaterade webbsidor".

 • Senast uppdaterad: 2024-01-16