Hornån
. Foto Michael Ekstrand

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du söka Nokås-stöd.

Vem kan söka?

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stödet. Endast en person ska stå som sökande, även när fastigheten ägs av flera.

Vad kan jag få stöd för?

Här är några exempel.

 • Anlägga grunda våtmarker större än 2 hektar. Observera att du inte kan få stöd för att anlägga viltvatten.
 • Återställa lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag
 • Restaurera äldre transportleder eller kulturmiljöbyggnader
 • Hägna värdefull lövskog
 • Plantera lövskog på nedlagd jordbruksmark
 • Ta bort nätstängsel med höjd minst 160 centimeter
 • Röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled
 • Sikthuggning
 • Blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla, myrlejon, backsvala, kungsfiskare
 • Plantering för att skapa brynmiljöer

Hur stort är stödet?

 • 50 procent av godkänd kostnad för anläggning av lövskog på före detta jordbruksmark
 • 70 procent av godkänd kostnad för övriga åtgärder
 • 10 kronor/meter för att röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled
 • 20 kronor/meter för att ta ner och forsla bort nätstängsel som är minst 160 centimeter högt.

Lägsta stödbelopp som beviljas är 5 000 kronor.

Hur söker jag?

Ta gärna kontakt med en rådgivare på Skogsstyrelsen innan du gör din ansökan. Då får du mer information och kan ställa frågor.

Några av villkoren

 • Du måste ansöka om stödet på särskild blankett för Nokås.
 • Du kan inte få stöd för åtgärder som påbörjats innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.
 • När du utfört åtgärderna måste du ansöka om utbetalning senast tre månader efter det klardatum som anges i beslutet om stöd.
 • Du förbinder dig att under 10 år från det att stödet betalades ut inte utföra åtgärder som motverkar syftet med stödet.

Stöd av mindre betydelse

I ansökningsblanketten ska du fylla i uppgifter om så kallade stöd av mindre betydelse. Du hittar information om stöd av mindre betydelse under "Relaterade webbsidor".

 • Senast uppdaterad: 2020-07-02