Definitioner avskogningsförordningen

I avskogningsförordningen finns en del centrala begrepp som kan vara bra att ha koll på.

Relevanta råvaror

Nötkreatur, kakao, kaffe, oljepalm, gummi, soja och trä.

Relevanta produkter

Produkter som förtecknas i bilaga I som innehåller, har utfodrats med eller har producerats med användning av relevanta råvaror

Avskogning

Omvandling av skog till jordbruksanvändning, oberoende av om omvandlingen är orsakad av människan eller inte. 

Skogsförstörelse

Strukturella ändringar av krontäckning i form av omvandling av

a) urskog eller naturligt föryngrad skog till skogsplantager eller till annan träd- och buskmark, eller

b) urskog till planterad skog

Avskogningsfri

a) de relevanta produkterna innehåller, har utfodrats med eller har producerats med användning av relevanta råvaror som producerats på mark där ingen avskogning ägt rum efter den 31 december 2020, och

b) när det gäller en relevant produkt som innehåller eller har producerats med användning av trä, att skogen har avverkats utan att orsaka skogsförstörelse efter den 31 december 2020

Verksamhetsutövare

Varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet släpper ut relevanta produkter på marknaden eller exporterar dem. Till exempel den som står som deklarant i tulldeklarationen vid import och export.

Utsläppande på marknaden

Tillhandahållande för första gången av en relevant råvara eller relevant produkt på unionsmarknaden.

Handlare

Varje person i leveranskedjan som inte är verksamhetsutövare och som i samband med kommersiell verksamhet tillhandahåller relevanta produkter på marknaden.

Tillhandahållande på marknaden

Leverans av en relevant produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt.

Geolokalisering

Det geografiska läget för ett markområde som beskrivs med hjälp av koordinater för latitud och longitud motsvarande minst en latitud- och longitudpunkt med minst sex decimaler; för markområden på mer än fyra hektar som används för produktion av andra relevanta råvaror än nötkreatur, ska detta anges med hjälp av polygoner med ett tillräckligt antal latitud- och longitudpunkter för att ange varje markområdes omkrets

Urskog

Naturligt föryngrad skog med inhemska trädarter, där det inte finns några klart synliga tecken på mänsklig aktivitet och där de ekologiska processerna inte störts i betydande utsträckning.

Naturligt föryngrad skog

Skog som till övervägande del består av träd och som anlagts genom naturlig föryngring; det omfattar något av följande:

a) Skog för vilken det inte går att urskilja om den är planterad eller naturligt föryngrad.

b) Skog med en blandning av naturligt föryngrade inhemska trädarter och planterade eller sådda träd, och där de naturligt föryngrade träden förväntas utgöra huvuddelen av virkesförrådet vid mognad.

c) Skottskog från träd som ursprungligen anlagts genom naturlig föryngring.

d) Naturligt föryngrade träd av introducerade arter.

Planterad skog

Skog som till övervägande del består av träd som anlagts genom plantering och/eller avsiktlig sådd, förutsatt att de planterade eller sådda träden förväntas utgöra mer än femtio procent av virkesförrådet vid mognad. Det omfattar även sticklingar från träd som ursprungligen planterats eller såtts.

Skogsplantage

Planterad skog som brukas intensivt och som vid plantering och mogen skog uppfyller samtliga följande kriterier: en eller två arter, samma åldersklass och regelbundna avstånd.; den omfattar plantager med kort omloppstid för trä, fiber och energi, men inte skog som planterats som skydd eller för återställande av ekosystem samt inte heller skog som anlagts genom plantering eller sådd och som vid mogen skog liknar eller kommer att likna naturligt föryngrad skog.

Träd- och buskmark

Ett markområde som inte klassificeras som skog och som omfattar mer än 0,5 hektar med träd som är högre än fem meter och ett krontak som täcker mellan 5 och 10 % av ytan, eller med träd som kan uppnå dessa tröskelvärden på platsen, eller med ett kombinerat täcke av snår, buskar och träd som täcker mer än 10 % utom mark som övervägande används i jordbruk eller som urban mark.

  • Senast uppdaterad: 2024-05-03