Maskin i skogen.

Skogliga åtgärder som kräver samråd

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas.

I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3) anges vilka åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

De åtgärder som ska anmälas för samråd är:

  • viss dikesrensning
  • maskinell skogsgödsling
  • maskinell askåterföring
  • stubbskörd
  • anläggande av skogsbilvägar – vissa undantag finns
  • anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning – vissa undantag finns
  • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, men som inte räknas upp här, till exempel:

  • åtgärd som riskerar att vara förbjuden enligt artskyddsförordningen.

I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2001:15) kan du få stöd i vad som bör bedömas som en väsentlig ändring av naturmiljön.

I föreskrifterna anges vilka uppgifter som ska finnas med när du skickar in anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan.

Avverkningsanmälan är även en anmälan för samråd

En anmälan om avverkning och en ansökan om tillstånd till avverkning enligt skogsvårdslagen gäller även som en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Likaså gäller en anmälan för uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning som en anmälan för samråd.  

Samråd med rennäringen enligt skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker.

  • Senast uppdaterad: 2022-10-04