Maskin i skogen.

Skogliga åtgärder som kräver samråd

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas.

I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3) anges vilka åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

De åtgärder som ska anmälas för samråd är:

 • viss dikesrensning
 • maskinell skogsgödsling
 • maskinell askåterföring
 • stubbskörd
 • anläggande av skogsbilvägar – vissa undantag finns
 • anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning – vissa undantag finns
 • anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, men som inte räknas upp här.

I föreskrifterna anges vilka uppgifter som ska finnas med när du skickar in anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan. Har du anmält eller sökt tillstånd för någon av åtgärderna nedan gäller denna anmälan också som anmälan för samråd:

 • avverkning
 • uttag av skogsbränsle
 • skyddsdikning

Du behöver bara komplettera anmälan med de uppgifter som ska ingå i samrådsanmälan.

Samråd med rennäringen enligt skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker.

 • Senast uppdaterad: 2020-01-02