Maskin i skogen.

Skogliga åtgärder som kräver samråd

En skoglig åtgärd eller verksamhet som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den påbörjas.

I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3) anges vilka åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

De åtgärder som ska anmälas för samråd är:

  • Skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (motsvarar nyckelbiotoper)
  • Viss dikesrensning
  • Maskinell skogsgödsling
  • Maskinell askåterföring
  • Stubbskörd
  • Anläggande av skogsbilvägar – vissa undantag finns
  • Anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning – vissa undantag finns
  • Anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder finns en grundläggande anmälningsskyldighet även för en del andra åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt, men som inte räknas upp här.

I föreskrifterna anges också vilka uppgifter som ska finnas med i anmälan om samråd. Detta framgår också av de blanketter som finns för anmälan. Den som anmält eller sökt tillstånd för avverkning, uttag av skogsbränsle eller skyddsdikning behöver bara komplettera den anmälan med de uppgifter som ska ingå i samrådsanmälan så gäller den anmälan också som anmälan för samråd.

Samråd med rennäringen enligt skogsvårdslagen

I skogsvårdslagen finns särskilda regler om samråd inom renskötselns året-runt-marker.

  • Senast uppdaterad: 2020-01-02