Skogsbete. Foto: Johan Nitare

Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer

Med biologisk mångfald, ibland kallad biodiversitet, avses variationen bland levande organismer i alla miljöer samt de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Biologisk mångfald kan relateras till tre nivåer: Mångfalden av arter, genetiska variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Skogsstyrelsen arbetar med såväl livsmiljöer som arter.

Vi inventerar nyckelbiotoper, som är känsliga livsmiljöer för hotade och missgynnade arter.

Vi har tagit fram en förteckning över signalarter, det vill säga indikatorer på skogsmiljöer med höga naturvärden.

Vi arbetar med att bevara genetisk variation av alla inhemska trädslag i biotopskyddsområden.

Vi arbetar också med uppföljning av den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och vi deltar aktivt i arbetet med åtgärdsprogram för att bevara några av de mest hotade arterna.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-16