Skogsbete. Foto: Johan Nitare

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variation av gener, arter och livsmiljöer. Biologisk mångfald kallas ibland biodiversitet och med det menas variationen bland levande organismer i alla miljöer och de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. På de här sidorna kan du läsa mer om nyckelbiotoper, signalarter och vitryggig hackspett.

Biologisk mångfald kan relateras till tre nivåer: Mångfalden av arter, genetiska variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Skogsstyrelsen arbetar med såväl livsmiljöer som arter.

  • Vi inventerar nyckelbiotoper, som är känsliga livsmiljöer för hotade och missgynnade arter.
  • Vi har tagit fram en förteckning över signalarter, det vill säga indikatorer på skogsmiljöer med höga naturvärden.
  • Vi arbetar med att bevara genetisk variation av alla inhemska trädslag i biotopskyddsområden.
  • Vi arbetar också med uppföljning av den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper och vi deltar aktivt i arbetet med åtgärdsprogram för att bevara några av de mest hotade arterna.
  • Senast uppdaterad: 2019-02-12