kungsörn

Artskydd i skogen

Vissa växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det är förbjudet att skada dem, deras boplatser eller fortplantningsområden. I skogsbruket innebär det att du ska ta hänsyn, så att dessa arter kan fortsätta leva i skogslandskapet.

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen

I artskyddsförordningen regleras både de internationella överenskommelserna samt de svenska fridlysningsreglerna. Dessa regelverk skiljer sig lite i tillämpning eftersom det ena vilar på EU-direktiv och det andra på svenska lagar. Men båda regelverken säger att det är förbjudet att störa eller skada fridlysta arter.

Du kommer långt med god miljöhänsyn

I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte blir negativ påverkan på arterna. I de flesta fall kommer du långt med god miljöhänsyn som att till exempel spara boträd eller zoner och att undvika åtgärder under störningskänslig tid. I vissa fall kan det dock innebära mer långtgående hänsyn som att anpassa brukningsmetoden eller att helt undvika åtgärden.

Fridlysta arter

Artskyddsförordningens regler ska säkra de fridlysta arternas överlevnad och det är förbjudet att skada de skyddade arterna. Alla vilda fåglar är skyddade i fågeldirektivet, men inte alla individer, en bedömning av hur arten påverkas ska alltid göras. De nationellt fridlysta arter som finns i artskyddsförordningens bilaga 2 är skyddade och åtgärder som påverkar den aktuella artens bevarandestatus negativt är förbjudna i artskyddsförordningen. De arter som är skyddade i artskyddsförordningens bilaga 1 och markerade med N har ett strikt skydd och hänsyn måste tas till varje individ av de arterna.

Kunskapsstöd för hänsyn till fåglar

SLU Artdatabanken har på beställning av Skogsstyrelsen sammanställt kunskapsunderlag om ett antal fågelarter, "Vägledningar för hänsyn till fåglar". Texterna beskriver fåglarnas biologi, ekologiska krav samt behov av hänsyn vid skogsbruksåtgärder. Observera att de inte anger nivån för lagens krav på hänsyn. Det finns även information om fåglar och andra arter att söka på ArtDatabankens webbplats under ”Artfakta”.

Kunskapsstöd för hänsyn till andra arter

SLU och Skogsstyrelsen tar nu även fram vägledningar för hänsyn till ett antal andra arter i artskyddsförordningens bilaga 1:

  • Knärot (klar)
  • Guckusko
  • Lappranunkel 
  • Större vattensalamander 
  • Åkergroda
  • Nordfladdermus
  • Dvärgpipistrell
  • Senast uppdaterad: 2021-11-16