kungsörn

Artskydd i skogen

Vissa växter och djur är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det är förbjudet att skada dem eller deras livsmiljö. I skogsbruket innebär det att du ska ta hänsyn, så att dessa arter kan fortsätta leva i skogslandskapet.

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen

I artskyddsförordningen regleras både de internationella överenskommelserna samt de svenska fridlysningsreglerna. Dessa regelverk skiljer sig lite i tillämpning eftersom det ena vilar på EU-direktiv och det andra på svenska lagar. Men båda regelverken säger att det är förbjudet att störa eller skada fridlysta arter.

Du kommer långt med god miljöhänsyn

I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte blir negativ påverkan på arterna. I de flesta fall kommer du långt med god miljöhänsyn som att till exempel spara boträd eller zoner och att undvika åtgärder under störningstid. I vissa fall kan det dock innebära mer långtgående hänsyn som att anpassa brukningsmetoden eller att helt undvika åtgärden.

Fridlysta arter

Reglerna ska säkra de fridlysta arternas bevarandestatus, inte enskilda individer. Alla utpekade arter aktualiserar därmed inte alltid artskyddsreglerna, utan en bedömning ska göras kring artens bevarandestatus och hur den påverkas av åtgärden. De internationellt fridlysta arterna finns i artskyddsförordningens bilaga 1 och de svenska fridlysta arterna i bilaga 2. Alla vilda fåglar är berörda av de internationella reglerna, men för att underlätta det praktiska skogsbruket har vissa fågelarter pekats ut som prioriterade. Dessa återfinns i skogsvårdslagens bilaga 4.

Vägledning om hänsyn

För vissa fågelarter finns det artvisa vägledningar där arternas behov av hänsyn beskrivs. Mer information om fåglar och andra arter finns även att söka på ArtDatabankens hemsida under "Artfakta".

  • Senast uppdaterad: 2020-01-02