kungsörn

Artskydd i skogen

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att på olika sätt skada eller störa dem. För fåglar gäller förbuden att fånga eller döda dem, skada deras bon eller ägg och att störa dem.

Det svenska artskyddet regleras i artskyddsförordningen

I artskyddsförordningen finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler. Bestämmelser skiljer sig åt i tillämpning eftersom att vissa delar vilar på EU-direktiv och andra på vår egen svenska fridlysning.

Nya regler om fåglar i artskyddsförordningen

Regeringen har beslutat om förändringar inom artskyddsförordningen som började gälla den 1 oktober 2022. Förändringarna innebär att störningar som saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå inte ska omfattas av förbudet. Vid skogsbruk är det förbjudet att döda vilda fåglar och att förstöra eller skada fåglars bon eller ägg om det påverkar möjligheten att upprätthålla en tillfredsställande nivå för fågelartens population.

Syftet med förändringen är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet för skogsägare när det gäller hänsyn till fridlysta arter.

Fridlysta arter

Artskyddsförordningens regler ska säkra de fridlysta arternas överlevnad. Reglerna för arterna ser olika ut beroende på hur de är skyddade.

  • Fåglar hanteras i 4 § artskyddsförordningen. Alla vilda fåglar omfattas av förbuden. Åtgärder som saknar betydelse för att upprätthålla en tillfredsställande nivå för fågelns population omfattas inte av förbuden när det är fråga om skogsbruk.
  • Arter som har markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen har ett strikt skydd, oavsett artens bevarandestatus. Förbuden gällande dessa arter finns i 4a och 7 §§ artskyddsförordningen.
  • För svenska fridlysta arter är åtgärder som kan påverka den aktuella artens bevarandestatus negativt förbjudna. Förbuden som gäller för svenska fridlysta arter finns i 6, 8 och 9 §§ artskyddsförordningen och arterna som omfattas av dessa bestämmelser räknas upp i bilaga 2 till artskyddsförordningen.

Du kommer långt med god miljöhänsyn

I skogsbruket innebär artskyddet att skogliga åtgärder ska anpassas så att det inte uppstår en förbjuden påverkan på de fridlysta arterna. I de flesta fall kommer du långt med god miljöhänsyn som att till exempel spara boträd eller skyddszoner och att undvika åtgärder under störningskänslig tid. I vissa fall kan det dock behövas mer långtgående hänsyn som att anpassa brukningsmetoden eller att helt undvika åtgärden.

Avgörande från EU-domstolen påverkar hanteringen

Skogsstyrelsens hantering av artskyddsärenden påverkas av ett avgörande från EU-domstolen den 4 mars 2021. Avgörandet visade att arter som omfattas av art och habitatdirektivet har ett strikt skydd och varje individ omfattas av skyddet. I svenska artskyddsförordningen är dessa arter markerade med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen.

Läs domen från EU-domstolen i de förenade målen C‑473/19 och C‑474/19 (svenska) via länk under Relaterade webbsidor. 

  • Senast uppdaterad: 2022-11-07