Närbild på bildskärm i fält med planverktyg.

Skogsbruksplanen – ett viktigt verktyg

Skogsbruksplanen är verktyget för att omsätta dina mål med skogen i praktiken. Den är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk.

Med en skogsbruksplan kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. I planen finns summeringar av vilka åtgärdsbehov som finns i din skog, till exempel om du behöver röja. Där finns beskrivna bedömningar där de framtida behoven är klassade utefter

 • omedelbara behov
 • lämpligt att göra inom den första femårsperioden
 • lämpligt att röja inom en tioårsperiod.

Väntar du för länge med skogsvårdsarbeten som röjning kan det vara svårt att korrigera de värdeförluster som uppstår. Skogsbruksplanen fungerar som ett stöd som påminner om när du bör utföra arbetet. För att ta det slutgiltiga beslutet om bästa tidpunkten för att röja kan det vara bra att göra ett fältbesök för att se det aktuella läget i skogen.

Notera i planen

Du bör följa upp din skogsbruksplan kontinuerligt. För att den ska bli till bästa nytta på lång sikt är det bra om du noterar alla skogliga åtgärder som du genomför. Skogsbruksplanen blir enklare och tydligare att hantera och att uppdatera om det finns uppgifter om vilket år du genomförde åtgärderna.

Skogsbruksplanen visar behovet av åtgärder

En skogsbruksplan består av en karta över fastigheten och en beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar, så kallade bestånd eller behandlingsenheter. I avdelningsbeskrivningen finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder för varje avdelning.

Eftersom skogsbruksplanen innehåller uppgifter om åtgärdsbehov, både akuta och inom några år, är den ett bra hjälpmedel för din planering. Utifrån skogsbruksplanen kan du göra en mer konkret årsplanering för ditt eget arbete och vad du ska beställa för arbeten från entreprenörer. Den visar vilka investeringar du behöver göra och ger dig också en god uppfattning om vilka inkomstmöjligheter fastigheten kan ge. Den som upprättar planen ger förslag på åtgärder utifrån dina mål och förhållandena i skogen.

Skogsbruksplanen

I skogsbruksplanen finns uppgifter om varje avdelning. Indelningen av planen brukar vara följande:

 • Huggningsklass
 • Ålder
 • Ståndortsindex
 • Volym
 • Trädslagsfördelning
 • Åtgärdsförslag 

Målklassning

Målklassning är ett system för avvägning på fastighetsnivå mellan produktion och andra värden i skogen. Om din skog är indelad i målklasser har du pekat ut var du satsar på produktion i första hand och var du prioriterar andra värden. Det finns fyra olika målklasser:

 • PG: Produktion med generell miljöhänsyn
 • PF (K): Produktion med förstärkt miljöhänsyn, kombinerat mål
 • NO: Naturvård, orört
 • NS: Naturvård med skötsel
 • Senast uppdaterad: 2020-08-14