Renar.

Renskador

Skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet hanteras på ett särskilt sätt av Skogsstyrelsen.

Trampskador på ungskog kan inträffa under höst och tidig vinter då det är lite snö, ofta i kombination med sträng kyla. Om en renhjord vistas, betar eller drivs över en föryngring under sådana förhållanden kan föryngringen skadas men det är ovanligt.

Grävskador kan uppstå under vintern när renen söker föda under snön och måste gräva fram marklavar. Fejningsskador på ungskog kan inträffa under hösten och mellan mitten av mars och början av maj.

Skador ren på plant- och ungskog är en omdiskuterad fråga och kunskapen om skadornas omfattning är bristfällig. Lokalt uppkommer skador hos skogsägare som sedan kräver ersättning av samebyar för att återskapa en godtagbar föryngring. När skada inträffar är det viktigt att det finns en ärendehantering som har accepterats av båda parter.

Hantering av renskador 

Renar räknas som tamboskap. Därför hanterar Skogsstyrelsen skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet på ett särskilt sätt. Detta för att förbättra situationen och minimera intressemotsättningar.Vi utgör den part som du som fastighetsägare eller samebyns representant kan vända dig till vid förmodade skador. Myndigheten kan vara kontaktlänk mellan fastighetsägare och sameby.

Följande hantering av ärenden ska ge en mer konsekvent bedömning av skador.

Anmälan

Om du uppmärksammar färska, förmodade skador av ren kontaktar du Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen informerar dig som fastighetsägare om vilken sameby som har betesrätt i området. Du bör kontakta samebyn i första hand om du inte redan gjort det. Skogsstyrelsen bör också informera om samebyarnas rätt att ha renar i området och vilka regler som gäller. Om du ändå vill ha Skogsstyrelsens hjälp tar vi nödvändiga kontakter och planerar för fältbesiktning. Du som fastighetsägare bör om möjligt ange tidpunkt för och fotodokumentera de förmodade skadorna.

En första fältbesiktning

Skogsstyrelsen leder fältbesiktningen där vi bjuder in båda parter att delta. Den första fältbesiktningen sker oftast under vintersäsongen när marken är snötäckt. En ytterligare fältbesiktning behöver i regel göras under barmarkssäsongen. Påverkan på plantor och ungskog dokumenteras av Skogsstyrelsen.

Fälttaxering på barmark

Skogsstyrelsen genomför en besiktning i fält tidigt på barmarkssäsongen. Om det är möjligt deltar båda parter. Vi gör en bedömning om påverkan på marken är av sådan omfattning att objektet ska taxeras. Taxering av skadade plantor och träd gör vi i så fall enligt särskild instruktion för renskadeinventering och skriver ett protokoll genomförd inventering.

Redovisning

Skogsstyrelsen redovisar resultatet av den genomförda besiktningen och inventering för båda parter. Utöver taxeringsinstruktionen beskriver vi arbetssättet för de checklistor och protokoll vi tagit fram. Resultatet kan dels utgöra underlag för Skogsstyrelsens handläggning om eventuell hjälpplantering är nödvändig. En eventuell värdering får ske i särskild ordning. Den ryms inte inom Skogsstyrelsens föreslagna ärendehantering.

Ovanstående rutin att hantera skador som uppkommit i samband med renskötsel är utarbetad av en arbetsgrupp vid Skogsstyrelsen efter uppdrag av Centrala samrådsgruppen för skogsbruk-rennäring. Förslaget avser renskötselområdet där betesrätt föreligger.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-23