Höstlandskap. Foto: Mostphotos

Vårt hållbarhetsarbete

Skogsstyrelsens hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i den svenska handlingsplanen och den myndighetsgemensamma avsiktsförklaringen för Agenda 2030. Strategin och handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet är också viktiga utgångspunkter.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i Skogsstyrelsens vision, verksamhetsidé och verksamhetsstrategi. Vi arbetar utifrån vår strategiska inriktning för att stärka hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten.

Ett väl fungerande hållbarhetsarbete åstadkoms med ett aktivt och engagerat ledarskap där hållbarhetsfrågorna blir en naturlig del i ledarskapet och därmed i värdegrunden och organisationskulturen. Alla medarbetare ska ha möjlighet att bidra i utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Bidrar till målen i Agenda 2030

Skogsstyrelsens verksamhet har inverkan på de flesta av målen i Agenda 2030. De mål där vi bedömer att vi har störst inverkan och möjlighet att bidra är:

  • Mål 5, Jämställdhet
  • Mål 6, Rent vatten och sanitet
  • Mål 7, Hållbar energi för alla
  • Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

I samband med ett uppdrag från regeringen om hur olika myndigheter kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 publicerade Skogsstyrelsen en rapport som återfinns i länken nedan.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-04