Mosippa. Foto: Johan Nitare

Vårt miljöarbete

Vi arbetar på ett naturligt och systematiskt sätt för att bidra till ett hållbart skogsbruk och samhälle. Vi gör det genom att minska vår negativa miljöpåverkan och genom att öka vår positiva miljöpåverkan.

Arbetet med miljöledning

Skogsstyrelsens miljöledningsarbete ingår på ett naturligt sätt i våra ledningsprocesser där vi planerar, genomför, kontrollerar, följer upp och utvärderar verksamheten. Vi är sedan 2001 certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Påverkan på miljö

Den största negativa miljöpåverkan har vi genom utsläpp av koldioxid i samband med tjänsteresor och energiförbrukning i våra lokaler. Positiv miljöpåverkan har vi genom våra råd och vår information, vår tillsyn, vårt arbete med områdesskydd, våra ekonomiska stöd samt vår uppdragsverksamhet. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar och inköp kan vi bidra till en minskad negativ miljöpåverkan.

Sveriges miljömål

Skogsstyrelsen bidrar på ett naturligt sätt till hållbarhet genom allt vårt arbete och vi strävar efter att som myndighet vara ett föredöme. Vår verksamhet medverkar till att uppfylla flera av landets miljökvalitetsmål. De områden vi har identifierat som mest betydande är:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Myllrande våtmarker
  • Levande skogar
  • Ett rikt växt- och djurliv

Kontroll och redovisning

Vi kontrollerar systematiskt hur väl vi lyckas uppfylla kraven i vårt arbete med miljöledning genom årliga interna och externa revisioner. Varje år rapporterar vi också utfallet av vårt arbete i årsredovisningen och direkt till Naturvårdsverket och regeringen. Vi redovisar även vårt arbete med energibesparing till Energimyndigheten.

  • Senast uppdaterad: 2023-02-14